Foto: Dag MoltebergFoto: Dag Molteberg

Overflatekompostering med urteferment

Overflatekompostering kan være en effektiv metode for å avslutte en underkultur eller fangvekst uten pløying eller brakking med glyfosatsprøyting. I et feltforsøk i Østfold ble det undersøkt om tilførsel av urteferment forbedret effekten av overflatekomposteringa på jordas fruktbarhet.

I prosjektet ble urtefermentet Terra Biosa tilført for å stimulere til raskere og mer styrt omdanning av det organiske materialet. Effekten på jordbiologi, mengde mineralnitrogen i jorda og plantenes næringsstoffopptak og plantevekst ble undersøkt.

Feltforsøk


Feltforsøket ble gjennomført på gården Ormo i Skjeberg i Sarpsborg, hvor det har vært drevet konvensjonell kornproduksjon siden 1970-tallet. Fra 2020 har gården blitt drevet etter regenerative prinsipper, uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og med redusert bruk av kunstgjødsel. Allsidig underkultur brukes nå i korndyrkinga og jordarbeidinga er mer skånsom (overflatekompostering med urteferment).

 

Trykk på bildet og les hele rapporten
Trykk på bildet og les hele rapporten

Forsøksfeltet ble anlagt på et areal hvor det i 2021 hadde blitt dyrket vårhvete med en allsidig underkultur (gras, kløver og urter). Underkulturen vokste utover høsten etter skurtresking av kornet og fram til neste vår. Forsøket ble utført i 2022 og hadde fire gjentak. På våren ble underkulturen overflatekompostert ved at den ble slått med beitepusser, røttene på plantene ble gjennomskåret i ca. 3 cm dybde og grønnmassen ble moldet grunt ned. Samtidig ble det sprøytet med Terra Biosa på forsøksrutene med behandling. Korn med underkultur ble sådd en uke etterpå, når overflatekomposteringsprosessen var ferdig. 

Hva er egentlig et urteferment?

Terra Biosa er et økologisk urteferment, basert på ti stammer av melkesyrebakterier, tangmel og ei rekke medisinplanter. Det finnes ulike typer fermenter, som har det fellestrekk at de består av ulike synergistiske blandinger av mikroorganismer som er oppformert i et karbohydratrikt substrat (melasse) sammen med planter. Slike blandinger omfatter typisk melkesyrebakterier, gjærsopp, aktinobakterier, fotosyntesebakterier og andre mikroorganismer. Effektive mikroorganismer (EM) er en type ferment. Urtefermentene er probiotiske og har en antioksidativ virkning, slik at de forhindrer oksidasjons- og nedbrytingsprosesser, f.eks. nitrifikasjon (omdannning av nitrogenforbindelser til nitrat).

Stimulerte ikke nedbrytningen, men positiv effekt på sopp

Det var forventet at tilførsel av Terra Biosa skulle stimulere mikroorganismene i jorda og gi redusert innhold av nitrat i jord og planter. Resultatene viste ingen forbedring i omdanningen av plantematerialet. Det var ingen sikker effekt av urtefermentet på konsentrasjon av nitrat og ammonium i jorda, jordrespirasjon, mikrobielt aktivt karbon eller andre parametre for måling av jordfruktbarhet. Alle disse undersøkelsene ble bare gjort tidlig i sesongen.  


Imidlertid ga bruken av Terra Biosa signifikant økning av innholdet av sopp i jorda i løpet av sesongen. Denne effekten av urtefermentet seint i sesongen tyder på at endringsprosessene som Terra Biosa bidrar til kan pågå i lang tid etter tilførsel. Den tørre og kjølige starten på sesongen kan ha redusert og forsinket effekten av Terra Biosa, noe som tyder på at det kan bli større effekt av Terra Biosa enn det som ble registrert i denne undersøkelsen. Vitenskapelig litteratur om urtefermentet EM rapporterer ofte om positiv effekt på plantevekst, i tillegg til økt biologisk aktivitet i jorda og lavere innhold av nitrat i jord og planter. De fleste av disse forsøkene har imidlertid blitt utført i tropiske eller subtropiske strøk. Forsøk i tempererte strøk viser sjelden samme fordeler ved bruk av EM.

Flere undersøkelser bør kunne avklare nærmere hvilke effekter som kan forekomme i norsk åkerjord ved behandling med Terra Biosa ved overflatekompostering av underkultur og annet organisk materiale. Framtidige undersøkelser bør skje på flere jordarter, over en lengre periode av vekstsesongen og kanskje over flere sesonger.

Holten, J.M.V. m.fl. 2023. Overflatekompostering med tilsetning av urtefermentet Terra Biosa - Effekter på jordbiologi og nitrogen. NORSØK Rapport nr. 2, 2023

Se også den danske filmen "Fladekompostering i biodynamisk jordbrug - opbygning av jordens frugtbarhed"

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no