PRINSIPPER: En Svensk studie har undersøkt 10.000 vitenskapelige artikler og funnet at det bare er et fåtall som omfatter alle de fire økologiske prinsippene. . Foto: Adobe stockPRINSIPPER: En Svensk studie har undersøkt 10.000 vitenskapelige artikler og funnet at det bare er et fåtall som omfatter alle de fire økologiske prinsippene. . Foto: Adobe stock

Økologiske prinsipper følges ikke alltid når det forskes på driftsformen

Svenske forskere har kartlagt forskning innen økologisk landbruk. Få studier hadde problemstillinger som omfattet alle de fire prinsippene for driftsformen. Mer tverrfaglig forskning vil være nyttig for praksis, blant annet med kunnskap om mer allsidige vekstskifter og mer bruk av belgvekster.

Internasjonale prinsipper

Den internasjonale paraplyorganisasjonen IFOAM Organics vedtok fire prinsipper for økologisk landbruk i 2005. Prinsippene omhandler helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. Disse danner grunnlaget for og gir retningslinjer for driftsformen, men er ikke direkte nedfelt i regelverket for godkjenning og merking av økologiske produkter.

Omfanget av forskning innen økologisk landbruk har økt. Forskere ved Sveriges Lantbruksuniversitet ønsket å kartlegge denne forskningen med tanke på hvilke fagområder innen økologisk landbruk som det har blitt arbeidet med og hvordan disse problemstillingene har vært i tråd med de fire prinsippene for driftsformen. I dette arbeidet gikk de gjennom mer enn 10 000 vitenskapelige artikler publisert i årene 1945-2021.

Skjermbilde 2023 06 01 Kl 12 26 05
Trykk og les hele artikkelen

Få artikler inkluderer alle prinsippene 

Forskerne fant at tverrvitenskapelige artikler som omhandler alle de fire prinsippene var uvanlig, dette gjaldt bare fire prosent av artiklene. De fant at rundt 40 % av artiklene omhandlet tema fra ett av prinsippene, mens mer enn en tredel av artiklene omhandlet tema fra to av prinsippene. Flest artikler omhandlet prinsippene for helse og økologi.

Økt etterspørsel skaper produktivitetspress

Samtidig med økt forskning innen driftsformen har også etterspørselen etter og omsetningen av økologiske produkter globalt hatt en kraftig økning de siste tiårene. Dette har ført til en endring i dyrkingsmetodene for mange, hvor det i mindre grad har vært mulig å etterleve alle fire prinsipper samtidig. Dette har blant annet medført større avhengighet av innkjøpte driftsmidler. Nasjonalt og internasjonalt regelverk for økologisk dyrking tillater bruk av en del av slike innsatsmidler.

Trenger mer tverrfaglig forskning

Forskerne konkluderte med at det trengs mer tverrfaglig forskning om økologisk jordbruk og mat. De nevner spesielt behovet for mer kunnskap om allsidig vekstskifte og dyrking av belgvekster, som kan motvirke større avhengighet av innkjøpte driftsmidler og dermed mer konvensjonalisering av økologisk dyrking.

Chopin, P. m.fl. 2023. The reflection of principles and values in worldwide organic agricultural research viewed through a crop diversification lens. A bibliometric review. Agronomy for Sustainable Development, 42, 23 (2023)

Les mer

CORE Organic research themes. Oversikt over forskningsprosjekter finansiert gjennom CORE Organic siden 2004, oppdelt i ti ulike fagområder 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no