Emne

Organisk materiale i jord - fra stoff til økosystem

Innholdet av organisk materiale i jord, og da særlig karbonet i dette, har en sentral plass i debatten om klimaendringer og karbonlagring i jord. Det er imidlertid ikke en entydig forståelse av hva det organiske materialet er, hvordan det dannes og brukes. Her gis noen smakebiter på hvordan begrepene organisk materiale og humus er brukt gjennom historien. Videre diskuters hvordan organisk materiale og humus kan sees på i en økologisk sammenheng, basert på forskning innen flere ulike fagfelt.

>> Last ned PDF av artikkelen

Sist endret: 24/05/2016 09:13 Les mer

Mindre sprøytemidler, mer sædceller

Menn som spiser frukt og grønt uten eller med lave nivå av sprøytemiddelrester har et høyt antall sædceller.Foto: Anita Land, NORSØK

En amerikansk studie har undersøkt sammenheng mellom rester av kjemiske sprøytemidler i frukt og grønnsaker og antall sædceller hos unge menn. Forskerne fant færre sædceller hos dem som hadde spist frukt og grønt med høyt innhold av slike rester, sammenlignet med dem som hadde spist frukt og grønt med lave restnivåer. 

Sist endret: 20/05/2016 08:16 Les mer

Hvordan få de naturlige fiendene til å trives

Edderkopper er en av mange gode hjelpere for bonden. Foto:Reidun Pommeresche, NORSØK

Bruk av naturlige fiender mot ulike skadegjørere i landbruket er en velkjent strategi der en ikke ønsker å bruke kjemiske sprøytemidler. Men hvordan få disse organismene til å trives – og hvilken effekt har de på avling og kvalitet? Er biologisk mangfold alltid positivt i landbruket?

Sist endret: 27/04/2016 15:05 Les mer

Fornøyde økobønder i Trøndelag

På Bjerkem er det produksjon av økologisk melk og kjøtt og gamle kornsorter.Foto:Aina Bye

Et stort flertall av trønderske økoprodusenter er fornøyd med sitt yrkesvalg. Deres viktigste årsaker til å velge økologisk drift er knytta til miljø og helse. Økoprodusentene peker på bortfall av omleggingstilskudd og for lav pris i markedet som årsaker til dårlig rekruttering. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Sist endret: 26/04/2016 19:01 Les mer

Kan oregano redusere metanutslippene fra storfe?

Ved Universitetet i Århus har de startet et prosjekt hvor målet er å redusere utslipp av metan fra mjølkekyr med opptil 25 %.Foto Anita Land, NORSØK

Ved å tilsette oregano i fôret til storfe kan metanproduksjonen i vomma reduseres. Danske forskere undersøker nå om slik fôrtilsetting kan bidra til å redusere klimagassutslippene i økologisk mjølkeproduksjon.

Sist endret: 25/04/2016 12:43 Les mer

Europa: Økologisk som «mainstream» i 2030

Den 10. europeiske kongress for økologisk landbruk ble avholdt i Nederland i begynnelsen av april. Her ble visjonen om at økologisk produksjon skal omfatte mer enn 50 % av landbruket i 2030, presentert.

Sist endret: 22/04/2016 11:46 Les mer

Jostein Trøite ny styreleder i OIKOS- Økologisk Norge

Jostein Trøite fra Skogn valgt til ny styreleder av et samlet Oikos-landsmøte i Skien denne helga.

Et samlet Landsmøte i Oikos – Økologisk Norge, valgte denne helga Jostein Trøite fra Nord-Trøndelag som ny styreleder. Økobonde Stina Mehus fra Frogn ble valgt inn som nytt medlem i landsstyret.

Sist endret: 11/04/2016 14:14 Les mer

Åkerproduksjon uten pløying

Moyer sammenliknet jordlivet med en gjeng idrettsutøvere. For å kunne omdanne mye organisk materiale nytter det ikke å ligge på sofaen mesteparten av året, for så å skulle prestere maksimalt i en kort periode om våren. Derfor er plantedekke og jevnlig tilgang på organisk materiale (røtter og roteksudater) viktig for å trimme jordlivet resten av året også.

Jeff Moyer fra Rodale Institute i USA  har i mange år drevet felforsøk med åkerproduksjon uten pløying.

Sist endret: 29/03/2016 14:34 Les mer

Kjernen i økologisk er belgvekster

De er all grunn til å kaste glans over bønner, erter, linser og kikerter i FNs
internasjonalekjernebelgvekstår. Foto: Anita Land, NORSØK

De fleste kjernebelgvekster som dyrkes til frømodning, er dyrket på den sørlige halvkule og fortrinnsvis i Asia. Tørkete frø eller kjerner har lang lagringstid og er viktige kilder til protein for både mennesker og dyr. FNs internasjonale år for kjernebelgvekster har fokus på matvekster.

Sist endret: 14/03/2016 14:02 Les mer

Betre nitrogenutnytting av grøngjødsel

Samanlikna med å la grønmassen liggje eller å fjerne han, var fermentering av grønmassen i ein biogassreaktor og tilbakeføring av bioresten som gjødsel det mest lovande alternativet med omsyn til redusert risiko for nitrogentap og betra utnytting av nitrogenet i ein etterfølgjande byggkultur. For å kunne setje dette ut i praksis på den einskilde gard trengst det kostnadseffektive og praktiske løysingar for plantebaserte biogassanlegg under kalde klimatilhøve.Foto: NIBIO

Omdanninga av nitrogenrikt plantemateriale i jord vert påverka av låg temperatur og jordtype. Kunnskapen om dette kan gi betre utnytting av nitrogenet i grøngjødsel med større avlingar og mindre miljøforureining som resultat.

Sist endret: 04/03/2016 09:28 Les mer
Nyhetsarkiv