Representative jordprøver skal tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser. Foto: Anita LandRepresentative jordprøver skal tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser. Foto: Anita Land

Organisk materiale og tolking av data

For økobonden kan det ha en spesiell interesse å undersøke jordas innhold av organisk materiale.

Det kan skje enkelt gjennom glødetapsmåling, der man veier en jordprøve før og etter gløding ved 550 °C. Vekttapet er et uttrykk for innholdet av organisk materiale. I leirholdig jord må glødetapet korrigeres for leirinnhold, så da er det en fordel å ha utført skjønnsmessig jordartsbestemmelse eller kornfordelingsanalyse i forkant for å kunne komme fram til et riktig moldinnhold i jorda. Hvis man bare vil sammenlikne utviklingen fra gang til gang, behøver selvsagt ikke glødetapene korrigeres, siden leirinnholdet endres lite over tid.

Total-N og total-C

En mer kostbar metode er bestemmelse av total-N og total-C i prøven. Jord som skal analyseres for total-C, må være fri for karbonater, eventuelt må verdien korrigeres for karbonatinnhold der dette er kjent. Det kan være aktuelt der det er brukt en god del skjellsand, og i kystområder der skjellsand forekommer naturlig i jorda. Stort sett er det lavt innhold av karbonater i norsk jord.

 Innholdet av total-N og total-C er gjerne så godt korrelert at det kan være nok å be om innholdet av enten total-N eller total-C, men det kan være av interesse å følge med på C/N-forholdet i det organiske materialet over tid for å vurdere om det på lengre sikt skjer en netto binding eller frigjøring av nitrogen i jorda. Hvis man analyserer for total-C, kan man multiplisere denne verdien med 2,0 for å finne moldinnholdet i jorda.

Det følger som regel med en oversikt over klasser av fosfor, kalium, moldinnhold fra laboratoriet. Slike opplysninger finnes også lett tilgjengelig i lærebøker i jordfag.

Jordanalyseklasser og tolkning

Hvis jordanalysene ligger i klasse 2 eller høyere, er det ingen grunn til å sette i verk spesielle tiltak. Med analysetall i klasse 1, eller hvis analysetallene viser en tydelig reduksjon over tid, kan det være grunn til å gjødsle sterkere. Tilleggsgjødsel fra naboer med overskudd på gjødsel, godkjent avfallskompost, råfosfat og mineralsk kaliumgjødsel er aktuelle gjødselslag.

Det kan også være aktuelt å endre gjødslingspraksis og/eller vekstskifte. Men viktigere enn analysetallene er bondens inntrykk av avlingsnivået og eventuelle tegn til misvekst.

Les mer

Gulden, K.T. 2021. Enkel metode kan si noe om fosforeffekten til organisk gjødsel. www.nibio.no 24.3.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no