Nettside for
økologisk landbruk
Representative jordprøver skal tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser. Foto: Anita LandRepresentative jordprøver skal tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser. Foto: Anita Land

Organisk materiale og tolking av data

For økobonden kan det ha en spesiell interesse å undersøke jordas innhold av organisk materiale.

Det kan skje enkelt gjennom glødetapsmåling, der man veier en jordprøve før og etter gløding ved 550 °C. Vekttapet er et uttrykk for innholdet av organisk materiale. I leirholdig jord må glødetapet korrigeres for leirinnhold, så da er det en fordel å ha utført skjønnsmessig jordartsbestemmelse eller kornfordelingsanalyse i forkant for å kunne komme fram til et riktig moldinnhold i jorda. Hvis man bare vil sammenlikne utviklingen fra gang til gang, behøver selvsagt ikke glødetapene korrigeres, siden leirinnholdet endres lite over tid.

Total-N og total-C

En mer kostbar metode er bestemmelse av total-N og total-C i prøven. Jord som skal analyseres for total-C, må være fri for karbonater, eventuelt må verdien korrigeres for karbonatinnhold der dette er kjent. Det kan være aktuelt der det er brukt en god del skjellsand, og i kystområder der skjellsand forekommer naturlig i jorda. Stort sett er det lavt innhold av karbonater i norsk jord.

 Innholdet av total-N og total-C er gjerne så godt korrelert at det kan være nok å be om innholdet av enten total-N eller total-C, men det kan være av interesse å følge med på C/N-forholdet i det organiske materialet over tid for å vurdere om det på lengre sikt skjer en netto binding eller frigjøring av nitrogen i jorda. Hvis man analyserer for total-C, kan man multiplisere denne verdien med 2,0 for å finne moldinnholdet i jorda.

Det følger som regel med en oversikt over klasser av fosfor, kalium, moldinnhold fra laboratoriet. Slike opplysninger finnes også lett tilgjengelig i lærebøker i jordfag.

Jordanalyseklasser og tolkning

Hvis jordanalysene ligger i klasse 2 eller høyere, er det ingen grunn til å sette i verk spesielle tiltak. Med analysetall i klasse 1, eller hvis analysetallene viser en tydelig reduksjon over tid, kan det være grunn til å gjødsle sterkere. Tilleggsgjødsel fra naboer med overskudd på gjødsel, godkjent avfallskompost, råfosfat og mineralsk kaliumgjødsel er aktuelle gjødselslag.

Det kan også være aktuelt å endre gjødslingspraksis og/eller vekstskifte. Men viktigere enn analysetallene er bondens inntrykk av avlingsnivået og eventuelle tegn til misvekst.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no