KAN IKKE REDDE KLIMAET: En nederlandsk studie har funnet at jorda ikke kan lagre nok karbon til at det kan redusere klimaendringene. Derimot så kan en økning i fotosyntesen bidra betydelig i positiv retning. . Foto: Adobe expressKAN IKKE REDDE KLIMAET: En nederlandsk studie har funnet at jorda ikke kan lagre nok karbon til at det kan redusere klimaendringene. Derimot så kan en økning i fotosyntesen bidra betydelig i positiv retning. . Foto: Adobe express

Karbonlagring i jord, klimagassutslipp og økte avlinger

Mange hevder at økt karbonlagring i jord vil ha stor betydning i arbeidet med å redusere innholdet av klimagasser i atmosfæren, og at det samtidig vil gi økte avlinger. Nederlandske forskere har undersøkt effektene lagring av karbon i jord har med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp og matproduksjon.

De nederlandske forskerne har gått gjennom en rekke studier, i alt 21 metaanalyser, for å undersøke disse effektene. De påpeker at karbonlagring i jord ikke kan «redde klimaet» på globalt nivå. Det er mange årsaker til dette. Økning av karboninnholdet i jord er bare mulig hvis tilførselen av organisk materiale er større enn tapet av karbon fra jorda. Mengden av karbon det er mulig å lagre i jord vil dessuten nå et metningspunkt etter et visst antall år, avhengig av jordart, opprinnelig karboninnhold i jorda og klima. Dette blir sjelden tatt med i beregningene når effekten av karbonlagring i jord blir beregnet. Det er derfor nødvendig at mål for karbonlagring i jord må beregnes lokalt. De minner også om at mange store, sosiale, økonomiske og politiske barrierer hindrer at karbonlagringsmetoder blir tatt i bruk mange steder.

Forskerne påpeker at en økning i fotosyntesen globalt vil være en svært effektiv strategi for å redusere klimaendringene. Derimot vil ikke økt tilførsel av organisk materiale i jord alltid bidra til en netto reduksjon av atmosfærisk karbondioksid. En tilførsel av organisk materiale medfører en transport av karbonrikt materiale fra et sted til et annet. Skal denne tilførselen bidra positivt mht. klimaet må det gi mer effektiv lagring av karbon i jorda der det tilføres, enn der det hentes fra.

 

Trykk på bildet og les hele artikkelen.
Trykk på bildet og les hele artikkelen.

Forskerne har gått gjennom 21 metaanalyser, som har undersøkt effekten av karbonlagring i jord på avlingsstørrelsen. Resultatene i de ulike undersøkelsene viser at effekten på avlingsnivået av økt mengde jordkarbon varierer fra negativ til nøytral til positiv. De mener at en vinn-vinn-situasjon bare er mulig når karbonlagring kombineres med andre dyrkingstiltak tilpasset lokale forhold. Istedenfor å ha klimasmart jordbruk som eneste mål må man i landbruket heller vektlegge alle de ulike funksjonene jorda har og utvikle jordbruksmetoder som er tilpassa lokale forhold. Da vil karbonlagringen i jorda isteden komme som en følge av de lokale driftsmetodene.

De påpeker også at landbruk globalt slipper ut om lag 70 % av den kraftige klimagassen lystgass, hovedsakelig på grunn av lite effektiv bruk av nitrogen. Forskerne argumenterer for at økt nitrogeneffektivitet i landbruket vil være en viktig mulighet til å redusere landbrukets negative klimapåvirkning.

Moinet, G.Y.K. m.fl. 2023. Carbon for soils, not soils for carbon. Global Change Biology, 29, 2384-2398

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no