Fordelane med grøfting eller andre dreneringstiltak er auka avlingar og betre avlingskvalitet. Foto: Anita Land, NORSØKFordelane med grøfting eller andre dreneringstiltak er auka avlingar og betre avlingskvalitet. Foto: Anita Land, NORSØK

Kartlegging av økonomisk resultat

Økende etterspørsel gir gode forutsetninger for økt norsk produksjon av økologiske produkter. Lønnsomheten i slik produksjon er avgjørende for om flere produsenter vil satse på økologisk drift. Status for økonomien i ulike økologiske husdyr- og planteproduksjoner blir gjennomgått i en rapport utgitt av NIBIO.

Nibio Rapport Økonomi

God økonomi i flere produksjoner

I rapporten "Økonomien i økologisk landbruk" er lønnsomheten i økologisk produksjon kartlagt ved hjelp av ulike datakilder. Driftsgranskingene i jord- og skogbruk er brukt for å vise forskjeller mellom konvensjonell og økologisk drift. I noen produksjoner er det så få produsenter at det er vanskelig å si noe generelt om de økonomiske forholdene.

Resultatene viser at lønnsomheten varierer mellom de ulike økologiske produksjonene. Mjølkeproduksjon, som er en viktig del av økologisk landbruk i Norge, viser liten forskjell i lønnsomhet mellom økologisk og konvensjonell drift. Her er økonomien hos de økologiske produsentene preget av lavere kostnader, men også noe lavere avlinger, og en høyere produktpris, enn hos de konvensjonelle. Betydningen av produksjonstilskuddene for lønnsomheten varierer mellom husdyrproduksjonene.

For økologisk korndyrking er de økonomiske resultatene på høyde med resultatene for konvensjonell produksjon. For andre planteproduksjoner, som frukt og grønnsaker, varierer lønnsomheten. Hvis produsentene takler produksjonstekniske utfordringer, for eksempel mht. skadegjørere, kan avlingene gi en tilfredsstillende økonomi på høyde med tilsvarende konvensjonell produksjon.

Rapporten omfatter også en undersøkelse av butikkpriser, som viser at det er stor forskjell i prisdifferansen mellom konvensjonelle og økologiske produkter, avhengig av produkttype.

Knutsen, H. m.fl. 2016. Økonomien i økologisk landbruk. NIBIO Rapport 2 (124)

Les mer

Brathagen, K. 2020. Et regneeksempel på omlegging til økologisk drift. Buskap nr. 4, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no