KOMPLEKSE KLIMABEREGNINGER: Økologisk landbruk har lavere klimabelastning enn konvensjonell produksjon. Forskere mener i tillegg at beregningsmodellene bør utvikles for å beregne faktorer som er viktige økologisk landbruk mer presist: Biologisk mangfold, dyrevelferd, bruk av kjemiske midler og innhold av jordkarbon. Foto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetKOMPLEKSE KLIMABEREGNINGER: Økologisk landbruk har lavere klimabelastning enn konvensjonell produksjon. Forskere mener i tillegg at beregningsmodellene bør utvikles for å beregne faktorer som er viktige økologisk landbruk mer presist: Biologisk mangfold, dyrevelferd, bruk av kjemiske midler og innhold av jordkarbon. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Klimapåvirkning av matproduksjon

Livsløpsanalyser kan brukes til å beregne miljøavtrykk og klimapåvirkning av jordbruksprodukter. Danske forskere har utarbeidet en kunnskapssyntese om slike analyser for konvensjonelt og økologisk landbruk i Danmark.

Den danske kunnskapssyntesen om livsløpsanalyser (LCA) inneholder to deler. Den første delen omfatter en introduksjon til analysemetodene og de databasene og beregningsmodellene som blir brukt for å beregne klimapåvirkningen av ulike matvarer. Denne delen inneholder også en sammenstilling av beregnet klimapåvirkning i ulike internasjonale databaser for en rekke matvarer.

Den andre delen av kunnskapssyntesen beskriver klimaeffektiviteten i dansk jordbruk sammenlignet med jordbruk i andre land. Dessuten blir slik effektivitet for konvensjonelt og økologisk jordbruk sammenlignet. Til slutt gis det en oversikt over pågående dansk forskning innen klimaberegninger av matvarer ved hjelp av LCA.

I kunnskapssyntesen diskuteres ulike begrensninger og metodeutfordringer ved bruk av LCA for jordbruksprodukter. Forskerne nevner at ulike systemgrenser, grunndata og beregningsmetoder gjør det vanskelig å tolke de ulike resultatene opp mot hverandre, og også problemer med at den funksjonelle enhet som benyttes til beregningene kan variere.

Bare to av databasene som ble brukt i sammenligningene skilte mellom økologisk og konvensjonell produksjon. Det var små forskjeller mellom de to driftsmåtene per kg produkt, men klimabelastningen per arealenhet viste seg å være lavere i økologisk sammenlignet med konvensjonell drift. Det er samtidig stor variasjon innen hver av de to driftsmåtene.

Andre forskere har tidligere påpekt at eksisterende livsløpsanalyser ikke er gode nok for bruk til mer komplekse system, som i økologisk landbruk, hvor biologisk mangfold, dyrevelferd, bruk av kjemiske midler og innhold av jordkarbon også er faktorer som bør tas med i beregningene. Sluttresultatet er dessuten svært avhengig av om effekten av endret arealbruk, f.eks avskoging, tas med i beregningene. Forskerne bak vitensyntesen diskuterer hvilken betydning ulike beregningsmåter har for resultatene. De anbefaler videre metodeutvikling for LCA og harmonisering av metodene som benyttes.  

Mogensen, L. m.fl. 2022. Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren. DCA Rapport nr. 200, Aarhus Universitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no