ØKOLOGISKE METODER BEGRENSER UTSLIPP: Bruk av fangvekster er en vanlig metode i økologisk dyrking som bidrar til å binde karbon i jorda og motvirke utslipp av klimagasser.  På bilder ser man raigras som er plantet etter potetdyrking. . Foto: Tatiana RittlØKOLOGISKE METODER BEGRENSER UTSLIPP: Bruk av fangvekster er en vanlig metode i økologisk dyrking som bidrar til å binde karbon i jorda og motvirke utslipp av klimagasser. På bilder ser man raigras som er plantet etter potetdyrking. . Foto: Tatiana Rittl

Lavere utslipp av klimagasser ved omlegging til økologisk drift

Danske forskere har beregnet utslipp av klimagasser ved omlegging av hele det danske landbruket til økologisk drift. Produksjon av melk, svinekjøtt og planteprodukter i økologisk drift ga lavere utslipp per arealenhet enn konvensjonell drift. Per produsert enhet viste beregningene ingen forskjell mellom driftsformene.

 

Utslipp av klimagasser

Det er mange momenter som må tas i betraktning når en skal beregne effekten på klimagassutslippene ved omlegging av hele det danske landbruket fra konvensjonell til økologisk drift. Forskjeller i utslipp kan ikke tilskrives danske regler eller lover direkte, men indirekte kan generelle regler som krav til fangvekster, fjøsutforming, lagring og utnytting av husdyrgjødsel påvirke utslippene. Regelverket i økologisk landbruk omfatter dessuten regler for f.eks. fôring som kan påvirke utslippene. Klimagassutslippene fra husdyrsektoren er hovedsakelig metan produsert ved husdyras fordøyelse og ved nedbryting, og lystgass dannet fra nitrogen i gjødsla. I tillegg kommer bidrag fra omsetning av karbon i jorda og utslipp fra energiforbruket som f.eks. lagring og transport av gjødsel.

Livsløpsanalyser

Forskerne ved Aarhus Universitet baserte beregningene på livsløpsanalyser, LCA. Arbeidet ble utført på oppdrag fra myndighetene og resulterte i en rapport til Landbrugsstyrelsen.Rapporten ble utarbeidet med bakgrunn i danske produksjonsforhold for melkeproduksjon, svineproduksjon og planteproduksjon. I denne analysen ble bare utslipp som skjer i Danmark tatt med, ikke utslipp fra importerte varer som fôr og kunstgjødsel.

Basert på arealet brukt i Danmark viser resultatene at økologisk produksjon, sammenlignet med konvensjonell drift innenfor samme produksjon, reduserer utslippene per daa med:

  • 360 kg CO2-ekv. (ekvivalenter) i melkeproduksjon
  • 370 kg CO2-ekv. i svineproduksjon
  • 77,5 kg CO2-ekv. i planteproduksjon

«Her har vi medberegnet endringer i jordas karbonlager fordi vi anser det som mest riktig», sier seniorforsker Troels Kristensen fra Institutt for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Ved en sammenlikning av dagens arealsammensetning mellom produksjoner, ble det anslått et generelt lavere utslipp fra økologiske arealer på mellom 120 og 200 kg CO2-ekv. per daa, avhengig av metoden for å bestemme arealfordelingen. Dersom ikke jordas karboninnhold ble tatt med i beregningene, var forskjellene mindre, mellom 20 og 130 kg CO2-ekv. per daa. Disse anslagene gjelder ved en direkte sammenligning mellom ulike produksjoner og med dagens fordeling av de ulike produksjonene innenfor konvensjonell og økologisk drift, men ifølge Kristensen er det mange faktorer som spiller inn og som må tas med i vurderingen av effekten ved omlegging til økologisk.

Skjermbilde 2022 02 14 Kl 13 33 28
Trykk på bildet og les hele rapporten

Fordelingen mellom husdyr og matvekster viktig

Klimagassutslippene ved omlegging til økologisk drift påvirkes av hvor stor del av arealet som brukes til husdyrproduksjon og hvilke konvensjonelle plante- og husdyrproduksjoner som legges om. «Effekten av en omlegging til økologisk kan bli overskygget av effekten mellom de enkelte driftstypene. Vi vet at melke- og svineproduksjon har et betydelig høyere utslipp enn planteproduksjon. Vi fant blant annet at arealene som i 2018 ble lagt om til økologisk melkeproduksjon ga økt utslipp på 37,2 kg CO2-ekv. per daa, fordi en betydelig del av de omlagte arealene tidligere hadde vært konvensjonell plantedyrking,» forklarer Kristensen.

Påvirker matproduksjonen

Ved sammenlikning av utslipp per kg ferdig produkt, altså melk, svinekjøtt og planteprodukter, er det så å si ingen forskjell på utslipp fra økologisk og konvensjonell drift i disse beregningene. Selv om økologisk drift gir et lavere utslipp per dekar, er omlegging forbundet med lavere produksjon per arealenhet, i disse beregningene anslått til 28 - 45 % lavere. Det vil si at dersom andelen økologisk produksjon i Danmark øker, vil arealbehovet i Danmark også øke for å opprettholde dagens produksjonsmengde. Men dette skyldes også at økologisk landbruk er mer selvforsynt med fôr og gjødsel, mens konvensjonell drift er mer avhengig av importerte varer. Dette er et viktig moment som ikke er tatt med i denne analysen.

Mange faktorer påvirker resultatet

To av forskerne bak beregningene diskuterer resultatene til slutt i rapporten. Her nevner de blant annet at mengden metan og lystgass som slippes ut ikke bare avhenger av driftsform, men at det er gjennomføringen og omfanget av produksjonen som er avgjørende. Det samme gjelder endringer i jordas karboninnhold, hvor forskjellene avhenger av andelen eng, fangvekster og bruk av husdyrgjødsel. Imidlertid er mange av disse driftsmetodene en naturlig del av en økologisk driftsform.

Ifølge forskerne er det vanskelig å få med alle de indirekte effektene som er nevnt tidligere, med i beregningene. Det finnes ikke et tilstrekkelig solid datagrunnlag for dette. Derfor kan forskerne foreløpig ikke konkludere for virkningene av økologisk landbruk.

Kristensen, T. m.fl. 2020. Estimering af national klimaeffekt for omlægning til økologisk jordbrug. Aarhus Universitet, Journal 2020-0062101

Les mer

Crosnier, A. m.fl. 2024. Analyzing the organic agriculture's potential of nourish, preserve, and outperform convential farming in Switzerland. ResearchGate, januar 2024. DOI:10.13140/RG.2.2.26368.40962

Henricksen, L. m.fl. 2023.Klimavirkemiler til dansk landbrug. SEGES Innovation P/S

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no