Veterinærinstituttet undersøkte 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn. Foto: Anita LandVeterinærinstituttet undersøkte 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn. Foto: Anita Land

Mindre giftige sopper i økologisk korn

Høyt innhold av muggsopp og gifter fra i kornet kan gjøre dyr og mennesker syke. Mineralgjødsel og bruk av ugrasmidler fører til økt soppsmitte, mener forskere.  

Analyseresultater slår fast at det er mindre muggsopp og soppgifter (mykotoksiner) i økologisk enn i konvensjonelt korn. Nå lurer forskerne på hva økobøndene gjør som fører til mindre innhold av farlige soppgift i kornet. Mykotoksiner forårsaket av Fusarium (muggsopp) kan føre til alvorlige problemer i fôr- og matkorn. Toksinene kan være helseskadelige for både dyr og mennesker.

Vekstskifte, gjødsel og gift

I økologisk kornproduksjon er det mer vekstskifte og svakere gjødsling enn i konvensjonell produksjon, og det er ingen bruk av pesticider.

Forskere, med Veterinærinstituttets Aksel Bernhoft i spissen, har funnet ut at fusariummuggsopp og mytotoksiner i kornet har sammenheng med manglende vekstskifte, bruk av mineralgjødsel, og pesticidbruk.

Bernhoft viser at vekstskifte i økologisk korndyrking har stor betydning for at økokorn kommer så godt ut. Dyrking av korn år etter år på samme teig, som ofte skjer i konvensjonell korndyrking, øker faren for angrep av Fusarium.

Anne-Kristin Løes ved NORSØK forteller at det i et økologisk driftsopplegg er svakere gjødsling, slik at åkeren blir mer glissen og raskere tørker opp.– Da blir kornplantene mer robuste mot soppangrep, sier Løes.
– Dessuten gir det mindre muligheter for utvikling av soppen.
Løes har deltatt i det vitenskapelige arbeidet ved Veterinærinstituttet for å bistå med kunnskap om praktisk økologisk korndyrking.
Forskerne mener også at sprøyting med soppmidler mot for eksempel bladflekksopper i konvensjonelt landbruk kan ha en negativ effekt.
– Forsøk har vist at kjemiske soppmidler kan gi økte forekomster av fusariumsopp. Hvis nyttesopper drepes med kjemiske midler i konvensjonell dyrking, kan det endre balansen av mikroorganismer i kornåkeren. Mykotoksinproduserende muggsopper som Fusarium får antakelig da lettere overtak, sier Aksel Bernhoft.

Opphoping av soppsmitte

Forskerne har ikke funnet forskjell i jordbearbeiding mellom økologisk og konvensjonell driftsform.
– Men korndyrking over store områder med redusert jordarbeiding og manglende vekstskifte gir opphoping av soppsmitte og dermed økt risiko for soppgifter når værforholdene ligger til rette for utvikling av soppen, sier forskningsleder Guro Brodal ved Bioforsk Plantehelse.
– I et økologisk driftsystem er det som regel mer jordarbeiding om høsten for å kontrollere ugras. Dette kan skape erosjon, men er altså bra med tanke på å unngå at sopp overlever på halm, forklarer hun.

For å bøte på erosjonen med høstpløying mener Anne-Kristin Løes at en i et økologisk driftsystem bør ha tiltak som graskledde områder inn mot vannveier.

Forskerne ved  mener at resultatene fra dette arbeidet kan bidra til bedre løsninger for kornproduksjonen.

Veterinærinstituttet undersøkte 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn og fant at økologisk korn hadde lavest innhold av Fusarium-muggsopper og viktige muggsoppgifter som deoksynivalenol (DON) og HT-2 toksin. Dette skriver seniorforsker Aksel Bernhoft ved Veterinærinstituttet på www.forskning.no. Disse resultatene er i tråd med tilsvarende undersøkelser gjort i andre land.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no