MER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita LandMER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita Land

Viten om økologi

I Danmark er det stor forskningsaktivitet innen økologisk landbruk. Resultater fra nasjonale og internasjonale prosjekter presenteres i boka "Ny viten om økologi". 

Ny Viden Om Økologi
Resultater fra nasjonale og internasjonale prosjekter om presenteres i boka.

Utgangspunkt i konkrete utfordringer

De nasjonale forskningsprosjektene har tatt utgangspunkt i konkrete utfordringer i økologisk sektor. Det har vært et mål å skape et samspill mellom forskere og dem som skal ta i bruk ny viten og teknologi utviklet i prosjektene. Et annet mål har vært at forskningen skulle komme hele matvaresektoren til nytte, både den økologiske og konvensjonelle. Det har vært tre overordnede tema: vekst, troverdighet og utvikling av robuste systemer.

Det har vært arbeidet med spørsmål innen planteproduksjon, både til mat og fôr. Det har også blitt arbeidet med ulike husdyrproduksjoner, blant annet storfe, fjørfe, gris og fisk. Noen prosjekter har hatt fokus på videreforedling og omsetning av produktene.

Prosjektene har alle vært finansiert av Fødevareministeriet, gjennom Grønt Udviklings- og Demonstrasjonsprogram (GUDP). De nasjonale prosjektene har vært finansiert av programmet Organic RDD, som omfattet i alt 92 mill. danske kroner. De internasjonale prosjektene er del av det europeiske forskningsprogrammet CORE Organic, hvor forskningsmidlene er nasjonale og samarbeidet støttes av EU. Den nasjonale delen av de 10 første prosjektene hvor danske forskere har deltatt, har hatt et budsjett på knappe 20 mill. danske kroner. Sju av disse prosjektene presenteres her.

Det er ICROFS, «Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer», som har utgitt boka. Den danske fødevareministeren Dan Jørgensen har skrevet bokas forord. Boka omfatter prosjekter i tidsrommet 2011 til 2015.

Last ned boka her:

Ny viten om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no