Agurkspirer strekker seg mot lyset. Foto: Breanna Larow Agurkspirer strekker seg mot lyset. Foto: Breanna Larow

Økologisk formeringsmateriale

Reglene for økologisk landbruk endrer seg hele tida. Per i dag er det lov å bruke konvensjonelt formeringsmateriale som frø, settepoteter og frukttrær, hvis det er umulig å framskaffe dette som økologisk. Det samme gjelder for de ulike husdyrartene. Dette vil det bli en endring på etter 2035.

Årstallet 2035 kan virke svært fjernt, men med tanke på formeringsmateriale er det rett rundt hjørnet. Det er mange og lange prosesser som skal til for at økologiske produsenter skal ha tilgang på nok økologisk formeringsmateriale når det året er omme.

Nytt regelverk for økologisk produksjon innføres i EU fra 2022. En av endringene er kravet om å bruke økologisk formeringsmateriale fra 2036. Derfor har Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) gitt NORSØK i oppdrag å kartlegge status for bruk av formeringsmateriale i økologisk landbruk per i dag, og komme med forslag til hva som bør gjøres i tida framover.

Klikk på bildet og les hele rapporten
Klikk deg inn på bildet og les rapporten

Formeringsmateriale for husdyr

NORSØK-rapporten om storfe, svin og fjørfe omhandler bla. status i dag for avl og omfanget av økologisk produksjon. Dessuten ble økologiske husdyrprodusenter og avlsorganisasjoner spurt om behov for egne økologiske avlsmål og muligheter for egen økologisk avl. For svin kan det være aktuelt å bygge opp en egen formeringsbesetning, men produksjonsomfanget umuliggjør en egen verdikjede for avlsopplegg. Økologisk saueproduksjon drives spredt over hele landet og med mange ulike raser. Med strenge transportrestriksjoner pga. smittefare blir det vanskelig å ha et eget økologisk avlsopplegg. For storfe er avlsmålene stort sett de samme for økologisk og konvensjonell drift. Gode morsegenskaper vektlegges hos økologiske produsenter med tanke på at ku og kalv går sammen noen dager etter fødselen.  

NORSØK har tidligere utgitt en rapport om mulighetene for å fase ut bruken av konvensjonelle dyr i økologisk fjørfeproduksjon.

Status for bruk av formeringsmateriale i økologisk planteproduksjon

Til denne kartleggingen ble informasjon fra databasen Økofrø brukt. Databasen gir til enhver tid oversikt over hva som er tilgjengelig av økologisk formeringsmateriale. I tillegg fins det statistikk over dispensasjoner som blir gitt for bruk av konvensjonelt materiale. Med utgangspunkt i dette er det laget en statusoversikt for korn og kjernebelgvekster, engfrø, potet, grønnsaker, frukt og bær. Situasjonen er forskjellig for de ulike kulturene. Per i dag er det f.eks ikke tilgang på økologiske settepoteter, mens det for korn benyttes rundt 54 % økologisk såkorn, prosenten er avhengig av kornart og sort. For grønnsaker er situasjonen lite oversiktlig, det er mange forhandlere, det importeres en del frø og tilgangen varierer fra år til år. I de siste åra har bla. Solhatt startet produksjon av økologiske frø i Norge.

Dette arbeidet var et forprosjekt. Arbeidet med å se på mulighetene framover vil bli videreført i løpet av 2020.

Johanssen, J.R.E. & K.M. Sørheim 2020. Økologisk dyremateriale. Muligheter for utfasing av konvensjonelle storfe, svin og sau i økologisk produksjon ved fjerning av unntaksbestemmelsen. NORSØK Rapport nr. 7, 2020

Johanssen, J.R.E. 2018. Muligheter for utfasing av konvensjonelle dyr i økologisk fjørfeproduksjon ved fjerning av unntaksbestemmelsen. NORSØK Rapport nr. 12, 2018

Serikstad, G.L., R.B. Frøseth & S. Friis Pedersen 2020. Status for bruk av formeringsmateriale i økologisk landbruk. NORSØK Notat, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no