VEKSTSKIFTE, BLOMSTERSTRIPER OG KANTSONER : Dette er viktige verktøy for å skape mer variasjon og biologisk mangfold som gjør økosystemene mer robuste. Foto: PxfuelVEKSTSKIFTE, BLOMSTERSTRIPER OG KANTSONER : Dette er viktige verktøy for å skape mer variasjon og biologisk mangfold som gjør økosystemene mer robuste. Foto: Pxfuel

Økt variasjon i landbruket fremmer økosystemtjenester

Mer variasjon i åker, eng og kantsoner fremmer i de fleste tilfeller økosystemtjenester samtidig som det opprettholder avlingene, viser en internasjonal studie utført av forskere blant annet fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

LES HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les hele rapporten
LES HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les hele rapporten

På verdensbasis regnes økte arealer til landbruk og intensifiering av landbruksområder for å være blant de viktigste driverne bak tap av habitat/leveområder og biologisk mangfold, degradering av jord og ferskvann, samt miljøforurensing og klimagassutslipp. Trenden går mot mer forenklede og ensidige dyrkingspraksiser og systemer, der monokulturer dyrkes over store områder. For å imøtekomme lokale og globale utfordringer med å sikre matsikkerhet og samtidig minimere negative effekter på miljøet er det nødvendig å ta i bruk nye dyrkingsmetoder.

Mer variasjon - diversifisering i jordbrukssystemet er antatt å legge til rette for et mer bærekraftig jordbruk med mindre innvirkning på klima og miljø. Økt biologisk mangfold kan være positivt både for avling og økosystemtjenester. Økosystemtjenester er grunnleggende goder og tjenester som mennesket kan høste fra naturen, som for eksempel naturlig skadedyrregulering, pollinering, næringsomsetning, vannkvalitet og karbonlagring.

Omfattende studie

I den aktuelle studien undersøkte forskerne effekten av ulike metoder for å øke variasjonen i landbruket. De undersøkte om slik diversifisering fremmer biologisk mangfold og andre økosystemtjenester uten å gå på bekostning av avling. Studien omfattet data fra 5 188 studier fra hele verden med til sammen 41 946 sammenligninger mellom dyrkingssystem med og uten diversifiseringstiltak. Lignende studier har tidligere ofte hatt fokus på diversifisering av kulturvekster og biomangfold over bakken. I denne studien vektlegges også diversifisering av jordorganismer og biologisk mangfold under bakken som kan ha mye å si for økosystemtjenester.

Mange metoder kan brukes

Biologiske mangfold kan forbedres gjennom å øke variasjonen av arter i åker og eng slik som ved samdyrking, dyrking av dekkvekster og et mer allsidig vekstskifte. Tilrettelegging av vegetasjonen i kantsoner rundt dyrkamarka ved å så åkerkanter og vegetasjonsstriper kan også bidra til dette. I tillegg vil tilførsel av fordelaktige mikroorganismer og organisk materiale til jord, samt redusert jordarbeiding bidra til økt biologisk mangfold og dermed økosystemtjenester.

Studien viste at avling i all hovedsak ikke ble påvirket, og iblant økte den til og med. I de fleste tilfeller fremmet diversifiseringstiltakene økosystemtjenestene pollinering og biologisk skadedyrregulering. Tiltak knyttet til diversifisering forbedret også vannkvalitet og jordfruktbarhet. Påvirkningen på klimaet varierte derimot betydelig, og i enkelte tilfeller økte klimagassutslippene. Selv om resultatene i noen tilfeller varierte konkluderer forskerne med at diversifisering i det store og det hele forbedrer biologisk mangfold og fremmer økosystemtjenester. Et viktig neste steg vil være at bønder og forskere sammen kan identifisere, utvikle og anvende de tiltakene som gir positiv effekt.

Aktuelt for ulike driftsformer

Denne studien fremhever de positive effektene av å drive et mer variert jordbruk, og viser at man ved bruk av flere diversifiseringtiltak kan dra fordel av flere økosystemtjenester. Resultatene viser også hvordan intensive dyrkingssystemer kan dra nytte av metoder som styrker biologisk mangfold og hvordan dette kan redusere behovet for kjemiske sprøytemidler. Med andre ord vil økt biologisk mangfold gjennom å bruke ulike diversifiseringsmetoder sikre en mer bærekraftig matproduksjon og bidra til global matsikkerhet.

Tamburini, G., R. Bommarco, T.C.  Wanger, C. Kremen, M.A. van der Heijden, M. Liebman & S. Hallin 2020. Agricultural diversification supports multiple ecosystem services without compromising yields. Science Advances Vol 6, nr. 45, eaba1715

Les mer

Cappelli, S.L. m.fl. 2022. Plant biodiversity promotes sustainable agriculture directly and via belowground effects. Review. Trends in Plant Sciences, Vol 27, no. 7, s. 674-687

Schaak, H. m.fl. 2023. Long-term trends in functional crop diversity across Swedish farms. Agriculture, Ecosystems & Environment. Vol 343, 108269

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no