30 år med økologisk drift. Data for næringsbalanse, avlinger og jord er nå publisert i en sammenfattende rapport. Foto: Marius Bless30 år med økologisk drift. Data for næringsbalanse, avlinger og jord er nå publisert i en sammenfattende rapport. Foto: Marius Bless

Jord, avlinger og næringsbalanse gjennom 30 år med økologisk drift

Tingvoll gard har vært drevet økologisk i mer enn 30 år. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har registrert avlinger, jord og næringsbalansen på gården siden 1991. Resultatene ble nylig publisert i en sammenfattende rapport.

Tingvoll gard

Den økologiske melkeproduksjonen på Tingvoll gard startet opp i 1989, og erstattet tidligere konvensjonelt sauehold på gården. Siden da har næringstilførselen til jorda vært gjødsel fra egne dyr, biologisk nitrogenfiksering fra belgvekster og kalking. Hovedproduksjonen på gården har hele tida vært melkeproduksjon, men de første årene var det også sau på gården, i tillegg til produksjon av potet og grønnsaker. Av økonomiske og driftsmessige årsaker ble allsidighetsmålet gradvis redusert, og fokus ble lagt på melkeproduksjon. Forpaktere driver gården, men som en del av NORSØK er gården også en besøks- og demonstrasjonsgård for økologisk drift.

Næringsbalanse

Næringsbalanser for nitrogen, fosfor og kalium har blitt beregnet på bakgrunn av mengder innkjøpte driftsmidler og solgte produkter i gårdsregnskapene. Resultatene viser at overskuddet av nitrogen, fosfor har vært litt høyere de siste årene, sammenlignet med første del av perioden. Årsaken er større mengder innkjøpt kraftfôr og noe innkjøp av grovfôr etter 2010.

Slått Tg
Økt temperatur i vekstsesongen har ført til tidligere høsting av enga og ofte tre slåtter istedenfor to. Foto: Sara Hansdotter

Avlinger

Engavlinger har blitt registrert på fulldyrka skifter siden 1991. Gjennomsnittstemperaturen i vekstsesongen på Tingvoll har økt med 0,05 ℃ årlig i løpet av de siste 30 årene. Dette har ført til tidligere høsting av enga og ofte tre slåtter istedenfor to. Dette har ført til en liten nedgang i avlingsmengdene i førsteslåtten, men kvaliteten og andelen gras og kløver har vært stabil, uavhengig av engalder.  

Jord

Jorda på gården har blitt analysert med fem til syv års mellomrom i løpet av 30 års-perioden (1991-2021). Resultatene viser at innholdet av mold (organisk materiale), fosfor, kalsium og magnesium i matjordlaget (0-20 cm) på fulldyrka skifter har blitt redusert. Plantetilgengelig kalium har økt litt. I 20-40 cm dybde har moldinnholdet vært stabilt over tid. Beitearealer som ikke har vært utsatt for jordarbeiding har hatt høyest innhold av mold gjennom hele 30års-perioden, men også her har innholdet blitt litt redusert fra 1991 til 2021.

Dyrkingssystemer med kløverenger og husdyrgjødsel er kjent for å fremme dannelsen av mold i jorda. Til tross for at det stort sett har vært eng og beite på arealene har konsentrasjonen av organisk materiale i jorda på Tingvoll gard gått ned. Jordforsker Tatiana Rittl ved NORSØK mener tapet av moldinnhold kan skyldes flere ting, blant annet at opprinnelig moldinnhold var høyt:

 

Tatiana Agropub
Jordforsker Tatiana Rittl ved NORSØK forklarer at tap av mold fra jorda kan skyldes flere ting.

- Nedgangen i moldinnholdet var størst fra skifter der det ble målt et svært høyt innhold av organisk materiale i 1991, sammenlignet med arealer med et lavere moldinnhold.

Hun forklarer videre at også jordtype, historisk drenering og pløying kan ha påvirket moldinnholdet:

- Et høyt innhold av organisk materiale er normalt knyttet til jord med høyt leirinnhold, hvor det organiske materialet er beskyttet mot nedbryting i små jordaggregater eller mineralkomplekser. Men på denne gården har den tidligere akkumuleringen av organisk materiale skjedd i en siltig/sandholdig jord under anaerobe (våte) forhold. I slike miljøer akkumuleres det organiske materialet på grunn av ufullstendig nedbrytning. Vi må også ta i betraktning at noe av jorda på Tingvoll gard var torv med skog fram til 1970, før oppdyrking til jordbruksland. I 1990 ble jorda systematisk drenert. Når jord som historisk har akkumulert organisk materiale under våte forhold dreneres, endrer det dynamikken drastisk i jorda. Kontinuerlig tap av organisk materiale i lang tid etter drenering er noe vi kan forvente å se frem til etablering av ny likevekt.

De høyere sommertemperaturene, som nevnt foran, er enda en faktor som kan ha påvirket tapet av mold og næring fra jorda. Les mer om det her: Klimaendringer tapper karbon fra matjorda @ Agropub

 

Båtnes, M. m.fl .2022. Jord, avling og næringsbalanse gjennom 30 år med økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2021. NORSØK Rapport, no. 12, 2022

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no