Jord

God jordhelse viktig for alt jordbruk

En rapport om jordhelse, utgitt av Landbruksdirektoratet, skal gi faglig grunnlag for økt satsing på dette i tida framover.

Nasjonalt Program For Jordhelse

Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, og presenterer sentrale jordfaglige temaer. I forordet oppgir Landbruksdirektoratet at rapporten er første fase i arbeidet med et nasjonalt jordprogram, både for konvensjonelt og økologisk landbruk.

I økologisk landbruk har alltid jordfruktbarhet og god jordhelse vært et viktig mål. Tanken om at sunn jord gir sunne planter og derfor sunne dyr og mennesker, har vært grunnlaget for utviklingen av driftsformen. Den internasjonale paraplyorganisasjonen for økologisk landbruk, IFOAM, har helseprinsippet som ett av sine fire prinsipper for driftsformen: «Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet».

Begrepet jordhelse omfatter jordas fysiske, kjemiske og biologiske komponenter. Når disse fungerer godt sammen, kan en si at det er god jordhelse. Jordbruksdrifta vil ha innvirkning på jordstrukturen, på jordlivet og på innholdet av organisk materiale i jorda. Etter arbeidsgruppas mening er det behov for mer kunnskap, både om grunnleggende problemstillinger rundt den betydningen jordlivet har, og praktiske løsninger for en bedre håndtering av jordbruksjorda. Gruppa bak rapporten foreslår at arbeidet legges til grunn for prioriteringer av forsknings- og prosjektmidler.

Landbruksdirektoratet 2020. Nasjonalt program for jordhelse. Faggrunnlag og forslag til utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse. Rapport nr. 13/2020

Les mer

Bakke, A. m.fl. 2024. Utredning. Utviklingstilskudd for god jordhelse. Rapport nr 19/2024, Lanbruksdirektoratet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no