LANGSIKTIG MILJØPÅVIRKNING: Forskere har sammenlignet miljøpåvirkningen fra 77 konvensjonelle og økologiske gårder. Økologiske gårder kommer best ut, men det er forbedringspotensiale i begge driftssystemene. Foto: Adobe stockLANGSIKTIG MILJØPÅVIRKNING: Forskere har sammenlignet miljøpåvirkningen fra 77 konvensjonelle og økologiske gårder. Økologiske gårder kommer best ut, men det er forbedringspotensiale i begge driftssystemene. Foto: Adobe stock

Økologisk drift gir lavere miljøpåvirkning

En gjennomgang av 77 livsløpsanalyser viser at økologiske planteproduksjonssystemer hadde lavere negativ miljøpåvirkning enn de konvensjonelle.

Livsløpsanalyse (LCA) er en mye brukt metode for å sammenligne miljøeffekter av ulike dyrkingssystemer. Nå har forskere gått gjennom 77 slike livsløpsanalyser som parvis sammenligner økologiske og konvensjonelle driftssystemer. Disse studiene sammenligner samme produksjon av en eller flere kulturvekster dyrket under tilnærmet like klimatiske forhold. I valget av studier la forskerne dessuten vekt på at LCA-analysene var utført på noenlunde samme måte, hvor 15 ulike miljøindikatorer ble vurdert. Dette omfattet bla. klimapåvirkning, ozonnedbryting, forsuring, overgjødsling, bruk av naturressurser, energi- og arealbruk.

 

Trykk på bildet og les hele artikkelen
Trykk på bildet og les hele artikkelen

Resultatene viste at de økologiske dyrkingssystemene samlet sett hadde mindre negativ miljøpåvirkning enn de konvensjonelle systemene for viktige miljøeffekter som klimapåvirkning, ressursbruk og økotoksisitet. Dette gjaldt uavhengig av om enheten som ble brukt var per areal eller per kg produkt og om avlingene var lavere i den økologiske drifta. Resultatene indikerte også at den samme forskjellen gjaldt for flere miljøeffekter, som forsuring, eutrofiering og energibruk. Samtidig kom konvensjonelle systemer best ut for noen få miljøeffekter når effekten ble regnet ut per kg produkt. Bruk av kjemiske sprøytemidler og gjødsling var de faktorene som hadde størst betydning for resultatene for de konvensjonelle systemene. Gjødsling hadde også betydning for de økologiske systemene, sammen med bruk av fossilt drivstoff. Forskerne konkluderer derfor med at reduksjon i gjødselmengde og mindre næringstap ved lagring og bruk av gjødsel er viktig for å redusere negative miljøeffekter fra begge driftssystemene.

Bare et fåtall av studiene inkluderte sentrale miljøindikatorer som biodiversitet og jordhelse, som begge er svært viktige når samlet miljøeffekt av ulike landbrukssystemer blir vurdert. Forskerne påpeker at forskningsinnsats er nødvendig for å utvikle metodikk som kan måle slike effekter og som kan inkluderes i livsløpsanalysene. De etterlyser samtidig bedre samordning og standardisering av metodikken som benyttes når LCA blir brukt til å sammenligne miljøeffekter av jordbruksproduksjon.

Boschiero, M. m.fl. 2023. Comparison of organic and conventional cropping systems: A systematic review of life cycle assessment studies. Env. Impact Assessment Rev. 102 (2023) 107187

Crosnier, A. m.fl. 2024. Analyzing the organic agriculture's potential of nourish, preserve, and outperform convential farming in Switzerland. ResearchGate, januar 2024. DOI:10.13140/RG.2.2.26368.40962

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no