NYE REGLER: Økologiske kastrater må på beite om sommeren eller ha tilgang til luftegård hele livet. Foto: ProdusentNYE REGLER: Økologiske kastrater må på beite om sommeren eller ha tilgang til luftegård hele livet. Foto: Produsent

Økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater

Fra 2022 kan ikke lenger okser i økologiske besetninger sluttfôres innendørs. Dyra må på beite om sommeren eller ha tilgang til luftegård hele livet. Rapporten beskriver praktiske løsninger for ulike driftsopplegg både for kastrater og oksekalver.

I økologisk produksjon er det et mål at dyra skal ha mulighet til å utøve naturlig atferd. Storfe er et utprega flokkdyr som naturlig har en synkronisert atferd. Storfe som beiter fritt beveger seg over store områder. Når okser kastreres blir de roligere og enklere å håndtere og kan fint slippes på beite i sommerhalvåret. Kastrerte okser bruker mye tid på beiting når de har mulighet til det. Dette samsvarer med det økologiske rettferdighetsprinsippet som fremhever at dyr skal gis betingelser som sikrer livsutfoldelse og trivsel i samsvar med deres fysiologi og naturlige atferd. Det å gi ukastrerte okser tilgang til luftegård kan også fremme naturlig atferd.

 

LUFTEGÅRD: Eksempel på hvordan kravet om luftegård kan løses på en relativt rimelig måte. Foto: Produsent
LUFTEGÅRD: Eksempel på hvordan kravet om luftegård kan løses på en relativt rimelig måte. Foto: Produsent

Regelendring fra 2022

I henhold til økologiregelverket skal storfe ha tilgang til beite når forholda tillater det. Unntaket er at okser over ett år skal ha tilgang enten til beite eller til luftegård. Fram til nå har det vært et unntak i regelverket som gjør at okser kunne vært sluttfôret innendørs, maksimalt en femtedel av dyrets levetid, men ikke over tre måneder. Endringen består i at denne muligheten utfases. Når denne unntaksbestemmelsen fases ut i 2022 og dyra må på beite om sommeren eller ha tilgang til luftegård hele livet, vil dette fremme dyras muligheter for å utøve naturlig atferd.

Rapport Kastrater
HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les hele rapporten

Praktiske løsninger for ulike driftssystem

Norsk Landbruksrådgivning og NORSØK har på oppdrag fra Regelverkutvalget for økologisk produksjon sett på hvilke konsekvenser dette kan ha for økologisk storfekjøttproduksjon og beskrevet og vurdert ulike praktiske løsninger for å imøtekomme endringen i regelverket. Vi har besøkt gårder som allerede har gode driftsopplegg i samsvar med nytt regelverk og deler deres erfaringer i denne rapporten. Det er beskrevet løsninger for ulike driftssystemer, som melkeproduksjon med oppfôring av egne kalver, innkjøpte kalver for oppfôring til slakt, kastratproduksjon og oppfôring av oksekalver i ammekuproduksjon. Plantegninger, beskrivelse og bilder er presentert i rapporten, sammen med kostnadsoverslag.

God dyrevelferd

Ved etablering av luftegårder er det viktig å ta hensyn til grunnforhold og mulighet for gjødselhåndtering slik at luftegården holder seg tørr og rein og at dyra er beskytta mot vær og vind. Utendørs fôringsplass må beskyttes mot nedbør. Liggebåser med madrasser gir god dyrevelferd, det samme gjør binger med halm eller flis som liggeplass. Gjerder, bingeskiller og drivganger må utformes slik at de sikrer både dyra og røkteren. Hvilken produksjonsform som vil være mest gunstig for den enkelte gård kommer an på ressursgrunnlaget på gården. Prosjektet har belyst at det finnes flere og ulike gode løsninger for å oppfylle økologiregelverket, og at nytt regelverk ikke vil være noe stort hinder for fortsatt økologisk produksjon.

Økonomi

Vi har beregnet dekningsbidrag for kastrater, okser, salg av kalv og innkjøp av kalv som fôres opp som okser. Alle beregningene er gjort med utgangspunkt i norsk rødt fe (NRF) i økologisk drift. Dekningsbidrag per dyr og år skiller seg relativt lite mellom de ulike driftsoppleggene for produksjon av økologisk storfekjøtt. Det er gårdens ressursgrunnlag og bonden sine ønsker som avgjør hvilket driftsopplegg som bør velges.

Innovasjon Norge (INN) gir tilskudd og lån til investeringer i landbruket. Innovasjon Norge er delt inn i 10 regioner, og disse har sine egne retningslinjer og prioriteringer for tildeling. Dersom du vurderer ombygging, påbygg eller nybygg kan regionkontoret for INN kontaktes for få eksakt informasjon om regionens prioriteringer og søknadsprosedyre.

Sørheim, K. m.fl. 2020. Økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater – Fordeler, utfordringer og ulike løsninger. NORSØK Rapport nr. 14, 2020

Les mer

Elve, B.E. 2020. Fôringsstrategi for kastrater. Buskap nr. 6, 2020

Holene, A.C. & H.M. Johnsen 2023. Driftsopplegg og lønnsomhet i spesialisert kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser. NIBIO POP nr. 24, 2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no