Det svenske heftet "Den robusta ekogården  i en föränderlig omvärld" omhandler begrepet "resiliens". Begrepet kan benyttes i ulike sammenhenger for å beskrive den langsiktige evnen til å motstå og hente seg inn igjen etter motgang og kriser. Foto: Øyvind Holmstad. CC BY-SA 3.0 Det svenske heftet "Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld" omhandler begrepet "resiliens". Begrepet kan benyttes i ulike sammenhenger for å beskrive den langsiktige evnen til å motstå og hente seg inn igjen etter motgang og kriser. Foto: Øyvind Holmstad. CC BY-SA 3.0

Type gjødsel viktig for jordlivet

Tilførsel av næring gjennom ulike gjødselmidler er viktig for jordlivet. Svenske forskere har undersøkt hvordan ulike typer gjødsel virker på ulike jordorganismer.

Rapport Gjødsel Jordliv
LES HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les hele rapporten.

De svenske forskerne tok utgangspunkt i et 17 år gammelt gjødslingsforsøk på Lanna forsøksstasjon i Västergötland for å undersøke virkningen av gjødsling på jordorganismer. Effekten av i alt fire organiske gjødselslag; kompost, husdyrgjødsel, timoteihøy og kloakkslam, og to ulike mineralnitrogengjødseltyper; kalsiumnitrat og ammoniumsulfat, ble studert. Mengden karbon som ble tilført var lik for de organiske gjødselslagene, men C/N-forholdet varierte. Effekten av disse ble sammenlignet med effekten av et ugjødslet ledd. Forekomsten av mange ulike jordorganismer ble undersøkt.

Alle gjødseltypene hadde positiv effekt på de fleste jordorganismene sammenlignet med der det var ugjødslet. Med de organiske gjødselmidlene ble forholdene for bakterier og meitemark forbedret. Det var særlig husdyrgjødsel som var positivt for meitemark. Forekomsten av bakterier der det var brukt organisk gjødsel var like stor som i ugjødsla jord. Sopp og nematoder reagerte positivt på husdyrgjødsel og høy, men også på ammoniumsulfat. Forekomsten av spretthaler og midd var god også i ugjødsla ledd, noe som tyder på at de i mindre grad enn andre organismer ble påvirket av gjødslingen. For spretthaler hadde jordas pH større betydning enn gjødseltype. Det var ingen forskjell mellom gjødslingstyper på forholdet mellom sopp og bakterier.

Forskerne konkluderer med at typen gjødsel var viktigst for jordlivet. I dette forsøket var positiv effekt uavhengig om gjødsla var organisk eller uorganisk, noe forskerne forklarer med at tilførsel av organisk materiale hvert annet år ikke er tilstrekkelig for å stimulere jordlivet. Det er nødvendig å bruke organisk gjødsel hvert år for å fremme jordorganismene på lang sikt. Effekten av gjødsla vil bli best hvis gjødslingen kombineres med andre tiltak som øker jordkvaliteten, som redusert jordarbeiding og allsidige vekstskifter.

Viketoft, M. m.fl. 2021. Type of organic fertilizer rather than organic amendment per se increases abundance of soil biota. PeerJ 9: e11204

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no