Spiralnematode. Foto: C. MagnussonSpiralnematode. Foto: C. Magnusson

Jordtrøtthet kan gi problemer i epledyrking

Jordtrøtthet kan oppstå i frukthager uten vekstskifte. Økologiske og konvensjonelle eplehager har blitt undersøkt med tanke på mulige årsaker til problemer med etablering, vekst og avlingsreduksjon. Bruk av organisk gjødsel og friske planter kan bidra til å redusere problemene.

Mange årsaker

I mange frukthager er det vanlig å plante nye trær med en gang når de gamle skal skiftes ut. Uten vekstskifte kan svak tilvekst, avlingsreduksjon og redusert fruktkvalitet bli resultatet. Tett beplanting av svakt-voksende grunnstammer kan øke disse problemene. Samlebetegnelsen for slike problemer er jordtrøtthet. Mange mulige årsaker til slike problemer er nevnt, både jordkjemiske forhold så vel som ulike skadegjørere.

Kunnskap mangler

Kunnskapen om omfang av og årsaker til jordtrøtthet i norske eplehager er begrenset. I forprosjektet «Jordtrøttleik i eple – skilnad mellom økologiske og konvensjonelle hager?» ble prøver tatt fra jord i fem økologiske og fem konvensjonelle hager. Jorda ble analysert for organisk materiale og andre jordkjemiske parametre, men også forekomst av nematoder og ulike Phytophthora-arter. Både nematoder og Phytophthora-arter kan gi store skader på ulike kulturplanter, blant annet på frukttrær.

Rapporten fra prosjektet gjengir prøveresultatene og diskuterer mulige sammenhenger og årsaker. Her omtales noen av resultatene fra undersøkelsen.  

Forskjeller i jordkjemien

Jordanalysene viste at innholdet av organisk materiale og nitrogenforbindelser var størst i den økologisk drevne jorda. Dette skyldes bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel. Innholdet av fosfor, kalium og kalsium var også størst i jorda som ble drevet økologisk, men det var stor spredning mellom de fem økologiske eplehagene. Variasjonen i pH var større i jorda i de konvensjonelle hagene. Lav pH gir økt innhold av aluminiumsforbindelser i jordvæska, noe som kan skade røttene på epletrærne. Organisk gjødsel har pH-stabiliserende effekt i jorda.

Stubbrotnematode . Foto: C. Magnusson
Stubbrotnematode . Foto: C. Magnusson

Snille og slemme nematoder

Nematoder er mikroskopiske, trådformete dyr som enten lever fritt i jord og vann eller som parasitter på planter og dyr. Noen arter kan være alvorlige planteskadegjørere, mens andre har positive effekter på jordhelsa gjennom nedbryting av organisk materiale og næringsomsetning i jord.

Det ble funnet en rekke nematodearter, blant dem flere som er skadelige for planter. Nematodeforekomsten i jorda mellom de to driftsformene var forskjellig, men variasjonen innen og på tvers av hager gjorde at det var umulig å stadfeste statistisk sikre forskjeller. I rapporten konkluderes det imidlertid med at økologisk drift sannsynligvis øker mengden av bakteriespisende nematodearter, reduserer mengden rotspisende nematoder og øker mengden altetere. I undersøkelsen ble det registrert skadelige nivåer av flere arter som spiser på planterøtter. Arten stubbrotnematoder var det mer av i de økologiske hagene, sammenlignet med de konvensjonelle.  

Import av farlige organismer

Forskerne i prosjektet er urolige over at det ble funnet Phytophthora i jorda hos åtte av de ti frukthagene som ble undersøkt. De antar at dette i stor grad skyldes bruk av infisert plantemateriale ved anlegg av frukthagene. Dessverre har funn av symptomer på Phytophthora-infeksjon økt i omfang på flere trearter de siste årene. I dette prosjektet ble det registrert fire arter. Alle disse har Mattilsynet funnet i jordklumper på importerte planter tidligere, og forskerne advarer mot import av frukttrær. Det er nesten umulig å bli kvitt Phytophthora hvis jorda først er infisert, da de overlever lenge i jord sjøl uten vertsplanter. Før utplanting må alle planter kontrolleres nøye for brune rotspisser og generelt dårlig rotutvikling.

Magnusson, C. m.fl. 2020. Jordtrøtthet i eple – forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? NIBIO Rapport nr. 58, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no