Skadedyr, sopp og ugras kan bli motstandsdyktige, resistente, mot kjemiske sprøytemidler. Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot slike midler hos flere skadedyr, planteskadelige sopper og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Foto: Anita LandSkadedyr, sopp og ugras kan bli motstandsdyktige, resistente, mot kjemiske sprøytemidler. Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot slike midler hos flere skadedyr, planteskadelige sopper og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Foto: Anita Land

Kjemiske sprøytemidler - mer enn plantevern

Kjemiske sprøytemidler har mange bruksområder. De fleste midlene i Norge brukes som ugras-, sopp- eller insektmidler, eller som vekstregulerende midler. Bruk av slike midler utgjør en viktig forskjell mellom konvensjonelt og økologisk landbruk.

Omfang av bruk i Norge

Kjemisk-syntetiske sprøytemidler eller pesticider betraktes som nødvendige innsatsmidler i store deler av det konvensjonelle landbruket. Mattilsynet oppgir at total mengde av virksomt stoff av ulike pesticider som ble omsatt i 2021 var 880 tonn. Dette omfatter også bruk utenom landbruket, bla. hobbypreparater (Mattilsynet 2022). 

En spørreundersøkelse utført av SSB i 2017 viste at det var stor forskjell på sprøytepraksis mellom ulike jordbruksproduksjoner i Norge. Bare 6,3 % av eng- og beitearealet som ble omfattet av undersøkelsen ble sprøyta, mens 90 % av det resterende frilandsarealet ble sprøytet minst en gang det året. I jordbær ble 97 % av arealet sprøytet, for eplearealet var dette tallet 85 %. Hvete var den kornarten som ble mest sprøytet, og hele 97 % av høsthvetearealet ble sprøytet. I potet ble 95 %, i løk 76 % og i gulrot 82 % av arealene dette året sprøytet. Stråforkorter ble brukt på 75 % av høsthvetearealet (Aarstad & Bjørlo 2019). 

Flere sprøytinger per år

Mye av det arealet som ble sprøytet ble sprøytet flere ganger i vekstsesongen. I 2014 ble det i gjennomsnitt sprøytet 6,9 ganger i epledyrkinga, i jordbær og potet ble det sprøytet i overkant av 6 ganger, mens areal med hodekål og gulrot ble sprøytet 4,6 ganger. Driftsenheter med små areal ble sprøytet mindre enn middels og store areal (Aarstad & Bjørlo 2016).

Forurensning i vann

Program for jord- og vannovervåking i Norge (JOVA) startet i 1992. Overvåkingen foregår i ti nedbørfelt som representerer et utvalg av de viktigste jordbruksområdene i Norge. Avrenningen fra feltene måles kontinuerlig. Fram til 2015 ble 2 441 prøver analysert for rester av plantevernmidler. I disse prøvene ble det gjort i alt 4 686 enkeltfunn av totalt 71 ulike midler. Variasjonen var stor mht. andel prøver med funn og antall funn totalt mellom de ulike overvåkingsfeltene (Bechmann m.fl. 2017). I snitt for alle lokalitetene og årene fram til 2018 har det blitt påvist to midler i hver prøve, uavhengig av felt. 75 % av vannprøver med funn inneholder mer enn ett stoff. Resultatene indikerer at det i deler av vekstsesongen er en risiko for negative effekter på vannlevende organismer på grunn av risiko for samvirkning mellom de ulike midlene (Bechmann m.fl. 2021) .

Funn av glyfosat i vannprøver

Glyfosat er et aktivt stoff som brukes i flere ugrasmidler. Preparater med glyfosat er de mest brukte ugrasmidlene i Norge, blant annet middelet Roundup. I landbruket brukes slike midler særlig mot kveke ved ensidig korndyrking, men også i andre kulturer og ved fornying av eng. I årene 2013-2017 ble det i snitt brukt 310 tonn glyfosat, av et gjennomsnittlig forbruk på nærmere 559 tonn av ugrasmidler totalt (Mattilsynet 2018). Glyfosat inngår ikke i søkespekteret for vannanalysene i overvåkingsprogrammet etter 2004. I hele perioden er bare 92 prøver analysert for rester av glyfosat, hvorav 85 av dem inneholdt slike rester, dvs. 92 %. Fra høsten 2016 blir prøver fra to av feltene også analysert for glyfosat (Bechmann m.fl. 2017).   

Funn i drikkevann

Folkehelseinstituttet samlet inn analysedata fra perioden 2011-2013 fra 40 vannverk i 26 kommuner. Prøvene ble analysert for 117 ulike stoffer og/ eller metabolitter. I totalt 235 vannprøver var det få funn, alle under grenseverdien for plantevernmidler i drikkevann. Bare to stoffer, bentazon og fludioksonil, ble påvist. Resultatene fra programmet for jord- og vannovervåking, fra undersøkelser utført i grunnvann i årene 2007-2012, ble også vurdert i samme rapport. Det ble påvist rester i rundt halvparten av prøvene i dette tidsrommet, av totalt 31 virksomme stoffer. Noen av disse stoffene er ikke lenger godkjent for bruk i Norge. Bioforsk, nå NIBIO, undersøkte også bekker og elver i de samme jordbruksområdene, og fant at enkeltprøver kunne inneholde rester av flere sprøytemidler og at mange av prøvene overskred grensen på 0,1 µg/l for drikkevann.

På bakgrunn av de innsamlete dataene konkluderer Folkehelseinstituttet med at det er liten sannsynlighet for at plantevernmiddelrester i drikkevann kan opptre i nivåer som fører til risiko for helseskader i befolkningen. Samtidig påpekes det at ikke alle relevante sprøytemidler og heller ikke alle metabolitter fra disse stoffene er med i søkespekteret for det norske overvåkningsprogrammet. De påpeker også at de ikke har datagrunnlag for å vurdere endringer i konsentrasjoner i drikkevann over tid (Hetland m.fl. 2014).

Undersøkelser av vann fra 28 private drikkevannsbrønner i 2010-2012 viste imidlertid at det ble påvist rester av sprøytemidler i nær halvparten av de 199 prøvene. Konsentrasjonen oversteg anbefalt grenseverdi for drikkevann i 12 % av prøvene. Det ble påvist 19 ulike stoffer og metabolitter (Gulden 2018).

Funn i luft

I Tyskland har forskere undersøkt tilstedeværelsen av kjemiske sprøytemidler og relaterte stoffer i lufta. I studien ble det stilt tre spørsmål: (1) Er plantevernmidler og relaterte stoffer påvisbare i luft? (2) Er transport av sprøytemidler i lufta mulig utover sprøytedriftsområdet? (3) Kan plantevernmidler påvises i materialer som er eksponert for luft, f.eks. bark på levende trær?

Prøver ble samlet i 2019, på 69 ulike steder og analysert for over 500 stoffer. 109 stoffer ble påvist, inkludert 28 som ikke er er godkjent for bruk i Tyskland. På hvert prøvested ble 1-36 stoffer funnet, inkludert steder som nasjonalparker og skoger – der tilstedeværelse av plantevernmidler ikke ble forventet. Glyfosat ble registrert i hver prøve. De statistiske analysene viste at landskapsklassifisering og jordbruksintensitet var faktorene som i størst grad påvirket antallet stoffer som ble påvist i lufta. Beliggenhet, slik som vernede områder, eller regioner med økologisk landbruk hadde bare en liten innvirkning på antall registreringer av stoffer. 

Forskerne konkluderer med at luftbårne blandinger av kjemiske sprøytemidler fins overalt i Tyskland, der blant annet glyfosat er spesielt bekymringsfullt. Resultatene fra studien kan ikke si noe om helseeffektene av å puste inn luft med rester av plantevernmidler, men konsentrasjoner av plantevernmidler i lufta er et relevant problem og må undersøkes. I tillegg til mulige helsemessige og økologiske effekter, kan konsentrasjonen av sprøytemidler i lufta også ha økonomiske konsekvenser. Økologiske bønder kan ikke beskytte seg mot luftforurensing. Blir slike stoffer påvist i økologiske produkter kan de ikke selges som økologiske, noe som kan føre til økonomiske tap for bøndene.

Det aktive stoffet glyfosat brukes i flere ugrasmidler. Preparater med glyfosat er de mest brukte ugrasmidlene i Norge. Foto: Anita Land
Det aktive stoffet glyfosat brukes i flere ugrasmidler. Preparater med glyfosat er de mest brukte ugrasmidlene i Norge. Foto: Anita Land

Virkning på andre organismer

Pesticidene påvirker ikke bare sine målorganismer, men også resten av økosystemet. For flere organismer kan midlene være direkte giftige. Den negative virkningen av kjemiske sprøytemidler kan også være indirekte, i form av reduksjon i fødetilgang (mindre insekter, mindre ugrasfrø osv.), tap av leveområder (fjerning av vegetasjon) og virkninger knyttet til formering, f.eks. hos ferskvannstanglopper, flaggermus, mus og frosk. Konsentrasjoner langt under grensen for fysisk skade kan dermed likevel true artens overlevelse.

En nederlandsk studie av pesticidrester i jord, fôr og gjødsel på 23 storfegårder fant at det var sammenheng mellom dyras beregnete inntak av rester av insektmidler gjennom fôret og innholdet av biller i husdyrgjødsla. Jo større mengde beregnet mengde insekticid-rester, jo færre gjødselbiller var det. Forskerne bak studien vurderer dette som en mulig årsak til nedgangen i antall fugler i eng- og beiteområder i Nederland (Bujis, J. m.fl. 2022). 

Mange kjemiske sprøytemidler er f.eks. giftige for vannlevende organismer og det registreres ofte mengder som kan gi skadelige effekter på flora og fauna. Dette er konklusjonen av en litteraturgjennomgang utført av Wivstad (2005).

I flere år har det vært fokus på den negative effekten insektmidlene i stoffgruppen neonikotider har på honningbier. Flere undersøkelser viser at stoffene påvirker biers overvintring, immunforsvar og reproduksjon svært negativt (Woodcock m.fl. 2017). Svenske forskere har undersøkt honningsbienes risiko for å bli utsatt for kjemiske sprøytemidler. De undersøkte pollen og nektar som biene hadde samlet og fant at pollen var den viktigste eksponeringsveien. Innsamlet pollen inneholdt flest midler og i høyere konsentrasjon sammenlignet med innsamlet nektar. Noen av midlene var svært giftige, særig gjaldt dette insektmidler. Lufta nær bikubene ble også undersøkt. Her ble ugrasmidlet prosulfokarb oftest påvist og i størst mengder. Analysene viste at risiokoen for påvirkning økte jo mer åkerdyrking det var i området (Jonsson m.fl. 2022).   

Det fins lite kunnskap om sumvirkningen av blandinger av ulike kjemiske sprøytemidler som blandes når de spres i miljøet. Effekten på det biologiske mangfoldet i vannmiljø av små konsentrasjoner av ugras- og insektmidler har blitt undersøkt i USA. Hver for seg hadde midlene mange ulike direkte og indirekte virkninger på ulike organismer. Blandingen av ugrasmidler drepte nesten alle individene av en froskeart, men hadde mindre effekt på en annen froskeart. I undersøkelsen konkluderes det med at lave konsentrasjoner av pesticider, både enkeltvis og i blanding, kan påvirke livet i våtmarker dramatisk (Relyea 2009).

Fravær av slike stoffer i økologisk landbruk er en av årsakene til at det ofte kan konstateres forskjeller mht. effekt på biologisk mangfold i favør av økologisk landbruk i forhold til konvensjonelt landbruk (Tuck m.fl. 2014, Bengtsson m.fl. 2005, Hole m.fl. 2005).

Utvikling av resistens mot kjemiske sprøytemidler

Skadedyr, sopp og ugras kan bli motstandsdyktige, resistente, mot kjemiske sprøytemidler. Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, planteskadelige sopper og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer (Johansen m.fl. 2017). Etter sesongen i 2017 ble det dokumentert resistens i 10 ulike skadedyr, 14 ulike plantesykdommer og 9 ugrasarter i Norge, f.eks balderbrå i korn, rapsglansbille i oljevekster og gråskimmel i flere kulturvekster (Fløistad 2018). Sprøytemiddelresistens har vært kjent i Norge siden 1960-tallet, og ble første gang oppdaget på kålflue (Johansen & Nordhus 2004). I 2007 ble åtte ulike populasjoner av rapsglansbille fra Østfold, Vestfold, Akershus og Hedmark testet for resistens mot pyretroider (Andersen m.fl. 2008).

Ensidig bruk av sulfonylurea-preparater kan føre til omfattende ugrasresistens, og få steder er problemet så stort som i Norge. Flest tilfeller av resistens er påvist i vassarve. Resistensen hos vassarve ble første gang dokumentert i Østfold i 2003. I tillegg er det påvist høy grad av motstandsdyktighet hos linbendel fra Fræna, vassarve fra Buskerud, balderbrå fra Vestfold, då fra Romerike og stivdylle fra Østfold (Günther 2007).

I prosjektet RESISTOPP har forskere kartlagt situasjonen for resistens i Norge (Dybdal 2022).

Globalt er det per mars 2024 registrert resistens mot totalt 168 ulike ugrasmidler hos i alt 272 plantearter. Resistens er registrert i 100 ulike jordbrukskulturer i 72 land (International Herbicide-resistant weed database).

Andre negative virkninger

Mykotoksiner (soppgift) kan være et problem i korn. Det er bla. soppen Fusarium som produserer ulike mykotoksiner, noen av disse er farlige. Sprøyting mot sopp i konvensjonell korndyrking har i mange tilfelle liten effekt på soppene som produserer mykotoksiner.  Flere undersøkelser viser at forekomsten av mykotoksiner ikke er større i økologisk dyrka korn enn i konvensjonelt korn (Bernhoft m.fl. 2003, Hoogenboom m.fl. 2006). Veterinærinstituttet har undersøkt 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn. De fant at det økologiske kornet hadde lavest innhold av Fusarium-muggsopper og andre viktige muggsopper og konkluderte med at manglende vekstskifte og bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler kunne forklare det høyere innholdet i konvensjonelt korn (Bernhoft m.fl. 2010).

Referanser

Andersen, A., Ø. Kjos, E. Norderhus & N.S. Johansen 2008. Resistens mot pyretroider hos rapsglansbille – hva nå? I: E.Strand (red.) Plantemøtet 2008. Bioforsk Fokus 3 (1) s. 94-95

Bechmann, M. m.fl. 2021. Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt - Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2019. NIBIO Rapport Vol 7, nr. 135

Bechmann, M. m.fl. 2017. Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt - Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2016. NIBIO Rapport Vol 3, nr. 71

Bengtsson, J., J. Ahnström & A.-C. Weibull 2005. The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. J. Appl. Ecol. 42, s. 261–269.

Bernhoft, A., P.E. Clasen, A.B. Kristoffersen & M. Torp 2010. Less Fusarium infestation and mycotoxin contamination in organic than in conventional cereals.Food Addit Contam Part A 27, 842-852. 

Bernhoft, A., M. Torp, B.T. Heier & P.-E. Clasen 2003. Er Fusarium-muggsopp og mykotoksiner et problem i økologisk korndyrking? I: Cottis, T. (red.) Den nasjonale kongress for økologisk landbruk i 2003. Høgskolen i Hedmark, Rapport nr. 19-2003

Bujis, J. m.fl. 2022. Presence of pesticides and biocides at Dutch cattle farms participating in bird
protection programs and potential impacts on entomofauna. Science of the Total Environment, 838 (2022) 156378

Dybdal, S.E. 2022. Plantevernmiddelresistens - en utfordring også i norsk landbruk. nibio.no, 13.1.2022

Fløistad, E. 2018. Hva kan vi gjøre med balderbrå som ikke reagerer på sprøyting? Bonde og Småbruker nr. 5 2018, s.14

Gulden, K.T. 2018. Behov for mer overvåking av plantevernmidler i grunnvann. Bonde og Småbruker nr. 5 2018, s.12

Günther, M. 2007. Små biller skaper problemer for norsk oljeproduksjon. www.bioforsk.no, 9.11.2007

Hetland, R.B. m.fl. 2014.Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier. Rapport til prosjektet «Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler – 2014. Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hole, D.G. m.fl. 2005.Does organic farming benefit biodiversity? Biol. Conserv. 122, s. 113–130.

Hoogenboom, L.A.P., J.G. Bokhorst, M.D. Nordholt, N.J.G. Broex, D.F. Mevius, J.A.C. Meijs & J. van der Roest 2006. Contaminants and micro-organisms in organic food products. I: Abstracts from FQH Workshop, Biofach 2006. FQH Newsletter Feb 2006

Johansen, N. S. m.fl. 2017. Plantevernmiddelresistens hos norske skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer. Situasjonsrapport, 2017.NIBIO Rapport, Vol. 3, nr. 150

Johansen, N.S. & E. Nordhus. 2004. Resistens mot insektmidler. Grønn Kunnskap 8 (2)

Jonsson, O. m.fl. 2022. Pollinatörers exponering för växtskyddsmedel via pollen, nektar och luft i jordbrukslandskapet. CBK-rapport 2022:1

Wiktoria Kaczmarek-Derda, W. & Z. Bitarafan. Resistens mot sprøytemidler. NIBIO.no, lastet ned 7.3.2024

Kruse-Plass, M., F. Hofmann,  W. Wosniok, U. Schlechtriemen & N. Kohlschütter 2021. Pesticides and pesticide-related products in ambient air in Germany. Environmental Sciences Europe, 33:114

Mattilsynet 2022. Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2017-2021. Mattilsynet, avd. nasjonale godkjenninger

Relyea, R.A. 2009. A cocktail of contaminants: how mixtures of pesticides at low consentrations affect aquatic communities. Oecologia 159:363-376. 

Rosberg, A.K. 2024. Pyralidrester i ekologiskt certifierade växtnäringsprodukter. Faktablad, SLU Ekologisk produktion (EPOK)

Schleiffer, M. & B. Speiser 2022.Presence of pesticides in the environment, transistion into organic food, and implications for quality assurance along the European organic food chain - A review. Environmental Pollution, vol 313, 120116 2022. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120116 

Tuck, S.L. m.fl. 2014. Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity. a hierarchical meta-analysis. Journal of Applied Ecology, 746–755. 

Wivstad, M. 2005. Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa. CUL, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Woodcock, B.A. m.fl. 2017. Country-specific effects of neonicotinoid pesticides on honey bees and wild bees. Science, vol. 356, nr. 6345, s. 1393-1395

Aarstad, P.A. & B. Bjørlo 2019. Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017. Rapporter 2019/23, Statistisk Sentralbyrå

Aarstad, P.A. & B. Bjørlo 2016. Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014. Rapporter 2016/02, Statistisk Sentralbyrå

Les mer

Frøyen, A.J. 2022. "Fyll jorden og legg den under dere" Jordbruk, gift og natur i Norge frå 1875 til 1995. Doktorgradsavhandling nr 372, Universitetet i Agder

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no