SUNNERE KORN:  Økologisk korn har mindre muggsoppgifter som er skadelige for mennesker og dyr. SUNNERE KORN: Økologisk korn har mindre muggsoppgifter som er skadelige for mennesker og dyr.

Økologisk mat har mer næringsstoffer og færre uønskete stoffer enn konvensjonell mat

Når man sammenligner økologisk med konvensjonelt produsert mat, finner man mer næringsstoffer og mindre av en rekke potensielle farer i den økologiske maten.

Mindre muggsoppgifter i økologisk korn

Muggsoppgifter i korn kan være helseskadelige for mennesker og dyr. De giftene som vanligvis forekommer skader tarmen og fremmer betennelser eller forstyrrer hormonsystemet. En fersk gjennomgang av flere studier påviser klart lavere forekomst og konsentrasjoner av giftene i økologisk korn enn korn produsert på konvensjonelt vis (Bernhoft m.fl. 2022).

Faktorer som kjennetegner økologisk produksjon, som at man unngår å dyrke samme vekst på samme areal år etter år, og ikke bruker kunstgjødsel eller syntetiske plantevernmidler, karakteriseres som fordelaktige for å unngå slike muggsoppgifter i kornet.

Lavt forbruk av antibiotika til økologiske dyr gir mindre resistente bakterier

Videre viser en fersk engelsk rapport fire ganger høyere antibiotikaforbruk i konvensjonelt dyrehold enn i økologisk (Alliance to save our antibiotics 2021). For svineproduksjon var forskjellen hele 77 ganger.

Det foreligger ikke tilsvarende norske data, og antibiotikabruken til norske produksjonsdyr er relativt lav. Men det er viktig å være klar over påvist sammenheng mellom antibiotikaforbruk og resistente bakterier i matproduserende dyr (Tang m.fl. 2017). Mye tyder også på en sammenheng mellom dette antibiotikaforbruket og resistente bakterier i mennesker som har kontakt med dyrene.

Det er generelt mindre bruk av alle vanlige legemidler i økologisk enn i konvensjonelt dyrehold (VKM 2014). Forklaringen ligger langt på vei i det økologiske landbrukets fokus på sykdomsforebygging og egne prinsipper for valg av behandlingsmetode. For eksempel prioriteres effektive plantestoffer framfor vanlige veterinære legemidler (Mattilsynet 2022a). Dersom veterinærlegemidlene brukes, må melk, kjøtt og egg holdes tilbake i lengre tid før levering som mat.

Mindre rester av plantevernmidler i økologisk plantekost

Sammenligning av økologiske og konvensjonelle prøver fra frukt, grønnsaker og andre planteprodukter i EU har vist at 4 prosent av de konvensjonelle og 1 prosent av de økologiske prøvene oversteg grensene for plantevernmiddelrester. Grensene er satt for å beskytte konsumentene mot skadelige helseeffekter av plantevernmidlene. I 43 prosent av de konvensjonelle og i 11 prosent av de økologiske prøvene var det målbare rester av plantevernmidler under eller lik grenseverdien (VKM 2014).

Et lignende bilde er vist i en stor internasjonal studie (Baranski m.fl. 2014). I overvåkning av mat på det norske markedet var overskridelsene færre, men forskjellene mellom produksjonsform enda større (VKM 2014). Det indikerer at økologiske produkter på det norske markedet er ekstra trygge.

Ved påvisning av rester fra plantevernmiddel i økologiske prøver påvises gjennomgående kun ett stoff, mens i konvensjonelle prøver er det ikke uvanlig å finne flere stoffer.

Forklaringer på funn av plantevernmiddelrester i økologisk mat hvor det ikke er lov å bruke plantevernmidlene, kan være forurensning fra konvensjonelt dyrket naboåker, påvisning av gamle, tungt nedbrytbare plantevernmidler som er i jorda eller i flerårige vekster fra tidligere konvensjonell dyrking, eller bevisst eller ubevisst bruk av forbudte stoffer.

MINDRE TILSETNINGSSTOFFER: Natriumnitritt brukes for å konservere kjøtt, og er mye brukt i pølser. Dette er ett av stoffene det brukes mye mindre av i økologiske matvarer.
MINDRE TILSETNINGSSTOFFER: Natriumnitritt brukes for å konservere kjøtt, og er mye brukt i pølser. Dette er ett av stoffene det brukes mye mindre av i økologiske matvarer.

Færre godkjente tilsetningsstoffer i økologisk mat

Økologisk mat skal produseres med forsiktighet og helst ved naturlige metoder. Det er en målsetning med minimal bruk av kjemiske tilsetningsstoffer (Mattilsynet 2022b).

Eksempelvis er nitritt så å si ikke tillatt i økologisk kjøttproduksjon, men har utstrakt bruk som konserveringsmiddel i konvensjonelle kjøttprodukter. Nitritt kan omdannes i magen til kreftfremkallende nitrosaminer.

Et annet eksempel er fortykningsmiddelet karboksy-metyl-cellulose som er forbudt i økologiske produkter. Det brukes blant annet i iskrem, bakervarer og sauser ved konvensjonell produksjon. Stoffet er vist å skade tarmens mikrobiota og fremme betennelser og ser også ut til å kunne føre til fedme (Chassaing m.fl. 2015; 2022).

Til sammen er rundt 50 stoffer godkjente i økologisk mat i Norge og EU. Tilsvarende liste for slike stoffer i konvensjonell mat er på rundt 350 stoffer. Det betyr at det jevnt over er færre tilsetningsstoffer i den økologiske enn i den konvensjonelle maten.

Mer antioksidanter og gunstige fettsyrer i økologisk mat

En stor internasjonal studie har sammenlignet næringsinnholdet i økologisk og konvensjonelt dyrket plantekost (Baranski m.fl. 2014). De fant mer av en rekke antioksidanter i de økologiske vekstene. Og de fant mindre av det giftige metallet kadmium i økologiske kornprodukter.

Hovedforklaringen synes å være at kadmium er forurensning i den konvensjonelle fosforgjødselen. Også Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM 2014) har funnet mer vitamin C og antioksidanter i økologisk frukt og bær, men ellers generelt små driftsmessige forskjeller i næringsinnhold i matplanter.

På den annen side hadde konvensjonell hvete mer protein (gluten) enn økologisk hvete, noe som har sammenheng med bruk av foredlete sorter og gjødsel med mye nitrogen.  

I fermenterte matvarer er det funnet mer av gunstige melkesyrebakterier i økologiske produkter (gulrotjuice, surkål, yoghurt og kefir), og deres evne til å drepe skadelige bakterier var også større i de fleste produktene (Breza-Boruta m.fl. 2022). Også disse økologiske produktene inneholdt mer vitamin C.

Undersøkelser av næringsstoffer i melk og kjøtt i store internasjonale studier har vist mer av de gunstige flerumettete omega-3 fettsyrene i de økologiske produktene (Srednicka-Tober m.fl. 2016a; 2016b). Forklaringen er sannsynligvis at de økologiske dyrene gjennomgående får mer grønt fôr og tid til beiting.

Resultatene er robuste

Forekomst og konsentrasjoner av stoffene som er omtalt kan vise stor variasjon. Derfor er det nødvendig med mange studier av god kvalitet for å kunne konkludere om det er reelle forskjeller mellom økologisk og konvensjonell mat. Det foreligger tilstrekkelig med data til å konkludere at det er mer av gunstige næringsstoffer, og mindre av tilsetningsstoffer, plantevernmiddelrester og muggsoppgifter i økologisk mat, samt mindre antibiotikaforbruk og –resistens i økologisk husdyrproduksjon.

Hva er konvensjonelle og økologiske driftsformer?

Konvensjonelle driftsformer i landbruket er innenfor det som er dagens standard og hovedregelverk. I økologisk landbruk er det fastsatt strengere og mer detaljerte minstekrav. Dette landbruket innebærer en allsidig drift med bruk av naturlige, fornybare ressurser som bidrar til at jordas fruktbarhet opprettholdes og på lang sikt forbedres. Det er forbud mot bruk av lettløselig mineralgjødsel og kjemiske plantevernmidler. I økologisk produksjon er det et uttalt mål å ivareta god dyrevelferd, og spesielt å oppfylle dyrenes artsspesifikke adferdsbehov. Det skal i all hovedsak brukes økologisk fôr, og råvarene skal være lokalproduserte når det er mulig (Mattilsynet 2022a).

Artikkelen er basert på et foredrag ved symposiet ‘Hvordan produsere nok, sunn og trygg mat i samsvar med FNs bærekraftsmål?’ i Det Norske Videnskaps-Akademi 12.10.2022 og har tidligre vært publisert på forskersonen.no.

Referanser

Alliance to save our antibiotics 2021. Antiobiotic use in organic farming. Lowering use through good husbandry. www.saveourantibiotics.org

Baranski, M. m.fl. 2014. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition 112:794-811

Bernhoft, A. m.fl. 2022. Review. Effect of organic and conventional cereal production methods on Fusarium head blight and mycotoxin contamination levels. Agronomy 12, 797

Breza-Boruta, B. m.fl. 2022. Natural bioactive compounds in organic and conventional fermented food. Molecules 27, 4084

Chassaing, B. m.fl. 2015. Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome. Nature 519:92-96

Chassaing, B. m.fl. 2022. Randomized controlled-feeding study of dietary emulsifier carboxymethylcellulose reveals detrimental impacts on the gut microbiota and metabolome. Gastroenterology 162:743-756

Mattilsynet 2022a. Regelverksveileder Økologisk landbruk. Versjon 31.8.2022.  

Mattilsynet 2022b. Regelverksveileder Foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Versjon 20.9.2022.  

Srednicka-Tober, D. m.fl. 2016a. Higher PUFA and n-3 PUFA, conjugated linoleic acid, α-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic milk: a systematic literature review and meta- and redundancy analyses. British Journal of Nutrition 115:1043-1060

Srednicka-Tober, D. m.fl. 2016b. Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis. British Journal of Nutrition 115:994-1011

Tang, K. m.fl. 2017. Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Planet Health Nov;1(8):e316-e327 

VKM 2014. Comparison of organic and conventional food and food production. 1.Plant health – plant production; 2.Animal health – animal welfare and feed; 3.Human health – nutrition and contaminants; 4.Human health – hygiene and pathogens; 5.Human health – pesticide residues. VKM report 2014:22  

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no