MER LIV I HAGEN: Å legge til rette for en mangfold av arter i hagen gir mange økosystemtjenester som gjør dyrkingen lettere.  . Foto: Adobe express MER LIV I HAGEN: Å legge til rette for en mangfold av arter i hagen gir mange økosystemtjenester som gjør dyrkingen lettere. . Foto: Adobe express

Økt biologisk mangfold i frukthagen

Tilrettelegging for høyt biologisk mangfold i frukthagen er en nyttig og forebyggende strategi innen plantevern og planteernæring. Aktuelle tiltak er bruk av blomsterstriper, ankerplanter, le-gjerder, kasser til fugl eller flaggermus og hønsehold i hagen.

Insekter er viktige for mange funksjoner i økosystemet og er ikke minst viktig for matproduksjonen. Nytteinsekter som bier og humler pollinerer mye av blomstene til den frukten vi dyrker og spiser. Dette drar en nytte av i økologisk landbruk. Forebyggende tiltak i plantevernet er imidlertid nødvendig, hvor en søker å oppnå økologisk balanse gjennom utforming av driftssystemer som sikrer levesteder for dyr og planter og bevarer genetisk diversitet og allsidighet. Økologisk plantevern sikter mot en balanse mellom nytte- og skadegjørere, slik at skadenivået ikke blir kritisk høyt. Ved å tilrettelegge for et større mangfold av organismer, kan fruktprodusenten gjøre dyrkingen mer robust.

 

Trykk på bildet og les hele faginfoen
Trykk på bildet og les hele faginfoen

Ved bevisst utforming av dyrket areal kan det over tid gjøres mange gode tiltak som både fremmer biologisk mangfold og gir økt utbytte av dyrkingen. NORSØK har utgitt et hefte om slike tiltak i frukthager. Et aktuelt tiltak er blomsterstriper i kantsoner, på vendeteiger, ved kjøreveier eller mellom trerekkene. Dette kan fremme forekomst av pollinerende insekter og naturlige fiender til skadegjørerne. Busker eller trær plantet i enden av treradene, ankerplanter, vil også øke det biologiske mangfoldet av plantearter. For å øke faunaen av nyttedyr må de bidra med for eksempel mat i form av pollen og nektar i blomstene, bær til vinterfôr og le eller reirplass for fugler. 

Et levende le-gjerde rundt frukthagen bidrar til å skape et bra lokalklima for smådyr. Inn mot fruktarealet kan en rekke med stedegne busker og trær gjerne supplere blomsterstripene.

Større organismer, som fugler og flaggermus, er effektive predatorer på skadegjørende insekter. Effektiviteten over tid avhenger av at de har bra leveforhold i frukthagen. I tillegg til tilgang på vann og næring trenger de derfor boliger i form av opphengte kasser. Heftet beskriver også hold av høns i frukthagen.

Friis Pedersen, S. 2023. Økt biologisk mangfold i frukthagen - praktiske tiltak. NORSØK  Faginfo nr. 3, 2023

Les mer

Det svenske Jordbruksverket har utgitt 16 faktaark om ulike nyttedyr og om hvordan en kan få dem til å trives, les mer her.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no