BIOFRUITNET er et europeisk prosjekt som har bygd bro mellom forskning og produksjon for å håndtere skadegjørere i økologisk fruktproduksjon. Foto: Adobe stockBIOFRUITNET er et europeisk prosjekt som har bygd bro mellom forskning og produksjon for å håndtere skadegjørere i økologisk fruktproduksjon. Foto: Adobe stock

Fruktene av europeisk samarbeid

I det europeiske prosjektet BIOFRUITNET er det utarbeidet nettkurs og publikasjoner for økologisk fruktproduksjon. Mange av skadegjørerne som er omtalt/behandlet i prosjektet fins allerede – eller kan etablere seg - i Norge, og mye av innholdet i prosjektet er relevant også her i landet.

Prosjektet BIOFRUITNET har hatt som mål å bygge bro mellom forskning og praksis innen økologisk fruktdyrking og har omfattet produksjon av kjerne-, stein- og sitrusfrukt. Det er samlet inn kunnskap om skadegjørere, plantevern, dyrkingsteknikk og funksjonell biodiversitet i prosjektet. Formålet med prosjektet har dessuten vært å skape og styrke nettverksbygging for produsenter og andre interesserte i økologisk fruktdyrking.

Det er særlig kunnskap innen økologisk dyrking av kjernefrukt med eple og pære og steinfrukt med plomme og kirsebær som er relevant for norske forhold. Prosjektet har omfattet ressurspersoner i 12 europeiske land, bla. Danmark og Sverige.

Kjernefrukt

For hver kultur er det plukket ut fire - fem «verstinger» blant sykdommer og skadedyr. Tabellene under viser hvilke det gjelder for de ulike fruktslagene. Noen av dem er relevante i flere kulturer og blir «gjengangere» i listene.

Eple

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Engelsk navn

Merknad

Rød eplebladlus

Dyaphis plantaginea

Rosy apple aphid

*

Blodlus

Eriosoma lanigerum

Wolly apple aphid

*

Eplevikler

Cydia pomonella

Codling moth

*

Epleveps

Hoplocampus testudinea

Apple sawfly

*

Eplesnutebille

Anthonomus pomorum

Apple blossom weevil

*

Epleskurv

Venturia inaequalis

Apple scab

*

Eplemeldugg

Podosphaera leucotricha

Powdery mildew

*

Pærebrann

Erwinia amylovora

Fire blight

* Meldeplikt til Mattilsynet

Sotmugg

-

Sooty mold (syn. Sooty blotch)

Kjølelagersopp

Neofabraea spp., Gloeosporium spp.

Bull´s eye rot

*

* Beskrivelse av skadegjøreren fins i Plantevernleksikonet.

For mange av skadegjørerne er det laget korte «praksissammendrag/-resymé» på dansk. De inneholder korte og presise beskrivelser av metoder for forebyggende plantevern. Det kan nevnes noen her:

Plantevernmidlet Neem nevnes flere ganger. Det er tillatt brukt i Danmark, høyst en gang hvert tredje år, men er ikke tillatt i Norge.

Foto: Adobe stock
Foto: Adobe stock

Pære

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Engelsk navn

Merknad

Pæregallmygg

Contarinia pyrivora

Pear gall midge

* Alvorlig skadegjører på Øst-, Sør- og Vestlandet

Eple(glans)vikler

Cydia pomonella

Codling moth

*   Også i eple, mest kjent på Østlandet

Pæreveps

Hoplocampus brevis

Pear sawfly

Brunmarmorert breitege

Halymorpha halys

Stink bugs

Også i eple, første norske funn i 2018

Pæreskurv

Venturia pyrina

Pear scab

*

Pærebrann

Erwinia amylovora

Fireblight

*  Også i eple. Meldeplikt til Mattilsynet

Bakteriekreft

Pseudomonas syringae

*

Brunflekk (?)

Stemphylium vesicarium

Brown spot on pear / scab (skurv)

Ikke så relevant for norske forhold

Frukttrekreft / rakletrekreft

Neonectria ditissima

European canker

*

Også i eple, stor infeksjonsradius, 105 funn i Artsdatabanken.

* Beskrivelse av skadegjøreren fins i Plantevernleksikonet.

Brunmarmorert breitege ble første gang funnet i Norge i 2018 i emballasje fra import av et parti fliser. Foruten på pære kan den gjøre skade på mer enn 100 ulike plantearter, blant annet eple, plomme og kirsebær. Se artikkel om breitege her

Frukttrekreft fins både på selve treet og på frukten.

Pærebrann kan også gjøre skade i epleproduksjon. Den følges nøye av Mattilsynet, som har beredskapsplan i tilfelle den påvises i handel eller produksjon.

Det er ikke alle skadegjørere på kulturplanter som registreres i Artsdatabanken. De flesteartsregistreringer gjøres på arealer der kulturplantene sjelden vokser. Frukttrekreft er dog registrert i Artsdatabanken med over 100 funn.

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Steinfrukt

Plomme

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Engelsk navn

Merknad

Plomme(frø)vikler

Grapholita funebrana

Plum moth

*

Liten plommebladlus

Brachycaudus helichrysi

Leaf curling plum aphid

*  

Frukttremidd

Panonychus ulmi

European red spider mite

Plommeveps

Hoplocampus minuta

Plum sawfly

*  Sør-Norge

Grå monilia på blomst og skudd

Monilia laxa

Monilia blossom and twig blight

*

Gul monilia på frukt 

Monilia fructigena

Monilia fruit rot

*

Bakterie kreft

Pseudomonas syringae

*

Sharkavirus

-

Plum pox potyvirus

* Meldeplikt til Mattilsynet

* Beskrivelse av skadegjøreren fins i Plantevernleksikonet.

 

Plommevikler er en kjent plage i Sør-Norge. Det er bla. mange registrerte funn av plommevikler langs kysten i indre og ytre Oslofjord, men den gjør skade også på Vestlandet.

Det er 14 arter av plommeveps i Norge. Arten H. minuta er vanlig i Sør-Norge, særlig i Ryfylke, og den er muligens på vandring nordover.

Sterk motstandskraft mot bakteriekreft har blant annet plommesorter som ´Jubileum´ og ´Opal´.

Gule kirsebær. Foto: Pixabay
Gule kirsebær. Foto: Pixabay

 

Kirsebær

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Engelsk navn

Merknad

Flekkvingefruktflue

Drosophila suzuki

Spotted wing drosophila

*  Funnet i Norge i 2016

Kirsebærflue

Rhagoletis cerasi

Cherry fruit fly

(Svart) Kirsebærbladlus

Myzus cerasi

Black cherry aphid

*  Sør-Norge

Frukttremidd

Panonychus ulmi

European red spider mite

*   Nord til Nordland

Monilia på blomst og skudd

Monilia spp.

Monilia blossom and twig blight

*

Monilia på frukt 

Monilia spp.

Monilia fruit rot

Bakterie kreft

Pseudomonas syringae pv syringae

Bacteria canker and blast

*

Skuddhollsyke

Coryneum beijerinckii syn. Stigmina carpophila

Shot hole disease

Ikke beskrevet for norske forhold

* Beskrivelse av skadegjøreren fins i Plantevernleksikonet.

Flekkvingefruktflue er et voksende problem i i flere land i Europa, både i myke frukter og bær. I Artsdatabanken er den i 2016 vurdert som en fremmedart med lav risiko for økning av bestanden. Det er få funn av svart kirsebærbladlus og frukttremidd i Norge, henholdsvis 16 og ett.

Grå og gul monilia er beskrevet i Plantevernleksikonet og er kjente skadegjørere i Norge. Arten Monilia fructicola er beslektet med dem, den har mange planteverter og vokser raskere og tilpasser seg ulike forhold. Noen steder i utlandet har den allerede utkonkurrert grå monilia på blomst og skudd, men den kan også leve på frukt. Derfor føres det nøye kontroll med denne arten ved import av steinfrukt og det er meldeplikt til Mattilsynet ved mistanke om forekomst i en frukthage.

Skuddhollsyke er omtalt i Plantevernleksikonet under andre synonymer enn i tabellen med kirsebær. Betegnelsen «Haglskottsjuke» er brukt og et tredje synonym, «Wilsonomyces carpophilus». Det var særlig oppmerksomhet rundt norske funn i 2006, hvor sjukdommen ble funnet på importerte planteskolevarer. Sjukdommen var i den forbindelse beskrevet som vanlig på kirsebær, men ble ikke grundig undersøkt.

Finn frem ressursene

I tillegg til praksis-sammendragene er det i prosjektet utarbeidet nettbaserte kurs for henholdsvis kjerne- (eng. pome), stein- (eng. stone) og sitrusfrukt (eng. citrus) Alle kursene er inndelt i tre deler:

  • Strategier for kontroll av skadedyr, herunder symptomer og skadepotensiale, vurdering av forekomst, forklaring om livssyklus, forebygging og direkte tiltak
  • Strategier for kontroll av sykdommer, med samme oppbygging som for plager
  • Funksjonell biodiversitet, om støttende nyttige organismer i fruktproduksjon

Kursene er åpne for alle, gratis og kan tas over tre måneder. Plansjene er godt illustrert med livssyklus, skader og fremgangsmåte for kontroll. Likeens er de bra underbygd med tabeller og foto fra praksis. Gjennomgangen er på tydelig, klart og passe langsomt engelsk språk. Innlæringen støttes ved modul med spørsmål. Har man svart riktig på 80 % av spørsmålene blir det skrevet ut et diplom for bestått kurs. Påmelding: Resources – BIOFRUITNET

Det er også lagt ut mange YouTube-filmer på prosjektets nettside. Se her.

Etter hvert vil det også bli lagt ut mer formidlingsmateriell, bla. håndbøker og ulike podcaster. Se her.

Resultater fra prosjektet er nå digitalt tilgjengelig på flere språk – dels på prosjektets hjemmeside BIOFRUITNET – Boosting Innovation in ORGANIC FRUIT production through stronger networks, på plattformen Organic Farm Knowledge og på prosjektdeltakernes hjemmesider.

Selv om prosjektet formelt er avsluttet, er det mulig å abonnere på nyhetsbrev fra prosjektet, hvor alle nye publiseringer blir presentert.

Prosjektet BIOFRUITNET -   Boosting innovation in organic fruit production throuh stronger networks - omfattet 16 partnere fra 12 ulike land. Prosjektperiode: 2019 til 2022. Tema for prosjektet var å samle eksisterende praksiskunnskap om skadegjørere, vekstnæring og egnede sorter og formidle denne kunnskapen videre, blant annet gjennom å etablere et europeisk nettverk for innovasjon. Prosjektet ble finansiert av EUs forskningsprogram Horizon 2020.

Les mer

BIOFRUITNET – Boosting Innovation in ORGANIC FRUIT production through stronger networks  

Organic Farm Knowledge   

Plantevernleksikonet

Pærebrann | Mattilsynet

Sharkavirus | Mattilsynet

Jaastad, G. 2006. Fakta om arten Kirsebærfluge. Bioforsk TEMA nr. 45, 2006

Kvamme, T. 2023. Ny skadegjører på frukt påvist i Norge. nibio.no, 23.2.2023

Røen, D. m.fl. 2008. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 - Frukt og bær. Bioforsk FOKUS nr. 7, 2008

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no