Biodynamiske grønnsaker strutter om kapp på Gartneri Solborg i Jevnaker. Foto: Eric BrinkhofBiodynamiske grønnsaker strutter om kapp på Gartneri Solborg i Jevnaker. Foto: Eric Brinkhof

Hva er biologisk-dynamisk landbruk og mat?

Biologisk-dynamisk jordbruk er en viktig del av det økologiske landbruket. Det er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Driftsformen og omsetning av produktene fra de biodynamiske gårdene har en lang tradisjon i Norge.

En del av det økologiske landbruket

Biologisk-dynamisk er en egen landbruksmetode, og inngår under fellesbetegnelsen økologisk landbruk. Metoden er et resultat av over 80 år med forskning, eksperimentering og praktiske erfaringer. Prinsippene stammer fra «Landbrukskurset» som Rudolf Steiner holdt i 1924, da det moderne landbruket med bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler var i sin spede begynnelse. Steiner advarte mot følgene av at jordbruket trekkes ut av naturens sammenheng. I det biodynamiske landbruket tilstreber gårdbrukeren å forstå naturens livsrytmer og prosesser for å forbedre og styrke jordkvaliteten.

I biodynamisk drift inngår husdyrhold som en viktig del, overveiende drøvtyggere, og gården søker å være selvforsynt med grovfôr, kraftfôr og gjødsel. Gårdens individualitet utvikles ut fra stedets naturgitte forhold som topografi, jordsmonn og klima. Plantesorter, dyreraser og vekstskifte tilpasses stedets økosystem og egenart. Særegent for de biodynamiske bøndene er at de tar hensyn til månefaser og planetenes posisjoner i forbindelse med såing og høsting. Dessuten benyttes sprøyte- og kompostpreparater for å styrke livskreftene i kompost, jord og planter. Preparatene fremstilles med utgangspunkt i mineraler (kisel), gjødsel (kugjødsel), kjente helseplanter (ryllik, kamille, brennesle, eikebark, løvetann, legevendelrot) og organer fra dyr (horn, blære, tarm).

Flere vitenskapelige forsøk viser at metoden styrker og opprettholder matjordas fruktbarhet, bygger opp matjordas humusinnhold og styrker dens evne til å binde CO2, samt bidrar til plantenes sunnhet. Det biodynamiske jordbruket sørger for en forbedring av jordstrukturen, noe som gir et robust landbruk. Internasjonalt har dette i senere tid vakt oppmerksomhet især blant vinbønder som i økende grad adopterer biodynamiske dyrkingsmetoder, bl.a Domaine de la Romanée-Conti i Burgund som regnes for å være verdens beste vinprodusent, uansett land eller region.

Preparat 500 Sprøyting Ramme 2014
Sprøyting med humuspreparat på Ramme gård. Foto: Eric Brinkhof

Lang historie i Norge

Metoden har vært praktisert i Norge fra 1931 da Nordre Sletner gård la om til biologisk-dynamisk. Det er 22 sertifiserte biodynamisk gårder i Norge per 2022, men det er langt flere gårder som benytter seg av prinsippene. Biodynamisk dyrking drives i rundt 50 land. 

Biodynamiske bønder har vært sentrale innen forskning og har vært pionerer i utviklingen av økologisk jordbruk. De samarbeider aktivt med andre innen det økologiske miljøet i Norge.

Gården ses på som en levende organisme som kan gi plass til mange mennesker og utvikle ulike samarbeidsformer; både mellom gårder og forbrukere. Mange gårder søker å være en pedagogisk arena for barn og unge voksne. Den er et viktig alternativ til de «tause gårdene» der monokulturen råder.

Den biodynamiske ideen omfatter også nødvendigheten av et assosiativt samarbeid mellom produsenter, omsetningsledd og forbrukere. Dette kan foregå gjennom avtaler om hva som produseres, hvordan dette skjer, til hvilken pris, distribusjon og omsetning. Samarbeidet kan skje gjennom andelslandbruk, verdisamvirke eller kooperativ. I Norge var Helios et suksessrikt distribusjonsforetak for biodynamiske produkter fra 1969 til 2008. Flere av de biodynamiske gårdene leverer i dag varer til Oslo Kooperativ – et assosiativt samarbeid mellom produsenter og forbrukere.

 

 

Foto Sebastian Bühler
Gården Alm Østre i Stange er en av de eldste og største biodynamiske gårdene i Norge, med mjølkekyr, sau, gris og høns og dyrking av grovfôr, korn og mange ulike grønnsaker. Produktene selges bla. i gårdsbutikken. Foto: Sebastian Bühler

Demeter-produkter

Den biodynamiske produksjonen har Demeter som sitt eget godkjenningsmerke, og stiller strengere krav enn vanlig økologisk drift. Bla. er det ikke tillatt å importere gjødsel fra konvensjonelt dyrehold. Demeter-sertifisering kan først skje etter minst tre års drift etter biodynamiske prinsipp. Merket kommer i tillegg til det økologiske Ø-merket. Demeter har egne regler for produktbehandling, f.eks. skal melkeprodukt ikke homogeniseres og juice kan ikke lages av konsentrat. Korn skal helst males på steinkvern og ikke på hammerkvern. All bruk av kjemiske hjelpemidler må unngås.

Salg av Demeter-produkter skjer i butikkene blant annet under merkevaren Helios, Bauckhof og Saltå Kvarn. Mange biodynamiske gårder har direktesalg, flere leverer via abonnement til skoler, barnehager, enkeltforbrukere og andelshavere. Noen gårder selger produktene på Bondens marked og gjennom lokale distributører.

Artikkelen er hentet fra Biologisk-dynamisk Forenings hjemmeside 

 

Biologisk-dynamisk Forening er en interesseorganisasjon og en sammenslutning av gårdbrukere og andre som vil støtte opp om utviklingen av dette jordbruket. I det inngår også en interesse for ethvert menneskes utvikling og behov, både ernæringsmessig, sosialt og åndelig. Foreningen gir ut nyhetsbrev 11 ganger i året og utgir tidsskriftet Herba

 

Internasjonalt drives det biodynamisk landbruk i 65 land i alle verdensdeler. Ved årsskiftet 2021/22 var det i alt 7 050 gårder med Demeter-sertifisering, med i alt 2 270 000 daa jordbruksareal. Samtidig var i alt 1 162 grossister og foredlingsbedrifter sertifisert for foredling og salg av Demeter-godkjente produkter. Kilde: www.demeter.net 

Litteratur

Brock, C., U. Geier, R. Greiner, M. Olbrich-Majer & J. Fritz 2019. Research in biodynamic food and farming – a review. Open Agriculture 2019; 4:743-757

Fliessbach, A. m.fl. 2004. Økologisk drift gir bedre jordfruktbarhet og større biologisk mangfold. FiBL Dossier nr. 1, 2004 (norsk oversettelse)

Les mer

Om biologisk-dynamisk landbruk og prinsipper. Demeter.net

YouTube-film med presentasjon av prosjektet "Four Biodynamic Farm Case Studies". Biodynamic Association, Storbrittania

Biodynamic Demeter Alliance: Søkeportal for 120 publikasjoner om forskning innen biodynamisk jordbruk

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no