KONTROLL PÅ MØKKA: Husdyrgjødsel er en viktig ressurs der effekten påvirkes av gjødselkvalitet, jordkvalitet , klima og vær. Nå er kunnskap om disse variablene systematisert i en store studie. . Foto: Stian SørensenKONTROLL PÅ MØKKA: Husdyrgjødsel er en viktig ressurs der effekten påvirkes av gjødselkvalitet, jordkvalitet , klima og vær. Nå er kunnskap om disse variablene systematisert i en store studie. . Foto: Stian Sørensen

Husdyrgjødsel fremmer god jordhelse

Gjødsel av fjørfe, storfe og svin har gunstig effekt på jordhelse og avlinger. Effekten bestemmes av gjødselkvaliteten, jordegenskapene og klimafaktorer. Nå er kunnskap om dette systematisert i en stor metaanalyse.

Skjermbilde 2022 02 04 Kl 13 44 35
Trykk på bildet og les hele studien

God jordhelse betyr at jordas fysiske, kjemiske og biologiske deler fungerer optimalt sammen, både for produksjon og andre jordfunksjoner. Husdyrgjødsel er blitt brukt i århundrer som en kilde til næringsstoffer i landbruket. Imidlertid er det også mange andre jordegenskaper som bidrar til jordhelse ved påføring av husdyrgjødsel, som lavere jordtetthet, økt aggregatstabilitet, økt vannlednings- og vannlagringsevne, økt jordfruktbarhet og bedre jordbiologiske egenskaper.

En metaanalyse basert på 130 ulike studier fra hele verden undersøkte effekter av fjørfe-, storfe- og svinegjødsel på jordfruktbarhet, jordbiologi, jordas fysiske og kjemiske egenskaper og avlinger. Analysen omfattet bare husdyrgjødsel brukt i korndyrking og omfattet undersøkelser av jord i felt, veksthus og laboratorier. Både fersk og kompostert gjødsel inngikk i studiene i analysen. Forskerne studerte bare undersøkelser som omfattet minst to vekstsesonger. 

Jordkjemiske egenskaper

Metaanalysen stadfester at bruk av husdyrgjødsel resulterer i et høyere innhold av organisk materiale i jorda sammenliknet med bruk av kunstgjødsel. Det organiske materialet i husdyrgjødsla bidrar til økt kationbyttekapasitet i jorda. Gjødseltype og jordforhold bestemmer jordas pH, og bruk av husdyrgjødsel gir en økning i pH pga. innhold av kalsiumkarbonat (CaCO3) og hydrogenkarbonat (HCO3-). Gjentatt tilførsel av husdyrgjødsel fører til økning av jordas fosforinnhold, noe som kan forårsake eutrofiering i vann. Analysen viste at nitrogenavrenning i form av nitrat (NO3-) var lavere når gjødsla ble påført om våren sammenlignet med spredning om høsten.

Jordfysiske egenskaper

Forskerne fant at husdyrgjødsel var avgjørende for å redusere jordtettheten og dermed øke porevolumet, som er viktig for rotvekst. Vannlednings- og vannlagringsevnen i jorda økte som følge av økt innhold av organisk materiale og aggregering av jordpartiklene. Jordtemperaturen ble påvirket av tidspunkt, mengde og egenskapene til gjødsla som ble påført.

Jordbiologiske egenskaper

Metaanalysen viste at husdyrgjødsla fremmer sopp- og bakteriemangfoldet i jorda, noe som er viktig for bla. mineralisering og rotvekst. Karboninnholdet i jorda øker som følge av økt mikrobiell aktivitet. Husdyrgjødsel bidrar til økt mikrobiell aktivitet i form av nedbrytning av organisk materiale, kolonisering av planterøtter og jordaggregering.

Avlingsnivå og kvalitet

Metaanalysen ga klare bevis for at husdyrgjødsel har en positiv effekt på kornavlinger og ulike avlingsparametere som 1000-kornvekt, størrelse og høstingsindeks. Kornavlingene økte ved bruk av husdyrgjødsel sammenliknet med avlinger der det ikke var brukt gjødsel, hovedsakelig pga. tilførsel av makronæringsstoffer. Gjødsling basert på nitrogeninnhold førte til overgjødsling av fosfor. Studiene som sammenliknet husdyrgjødsel med mineralgjødsel, viste forskjellige resultater. Det ble funnet både høyere, lavere og like kornavlinger ved bruk av husdyrgjødsel sammenliknet med mineralgjødsel. Både gjødslas egenskaper og klimatiske faktorer bestemmer hvordan avlingene reagerer på tilførsel av husdyrgjødsel.

Konklusjon

Metaanalysen viste forskjellige resultater i litteraturen om effekten av husdyrgjødsel på ulike jordegenskaper. Forskerne bak analysen mener likevel at litteraturen gir klare bevis for gunstige effekter på jord og avlinger ved bruk av husdyrgjødsel. Graden av påvirkning avhenger av gjødslas fysiske og kjemiske egenskaper, gjødselhåndteringa og hastighet og tidspunkt for spredning, i tillegg til miljøfaktorer som jordtype og klima.

Rayne, N. & L. Aula 2020. Livestock Manure and the Impacts on Soil Health: A Review. Soil Systems. Soil Systems 2020, 4 (4).

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no