LOKALPRODUSERTE PROTEINVEKSTER: Åkerbønne er en av vekstene som kan bidra til at andelen økologisk proteinfôr til enmaga dyr øker i Norge. Foto: Jon Ingar ØverlandLOKALPRODUSERTE PROTEINVEKSTER: Åkerbønne er en av vekstene som kan bidra til at andelen økologisk proteinfôr til enmaga dyr øker i Norge. Foto: Jon Ingar Øverland

Kilder til lokalprodusert økologisk proteinfôr til fjørfe og gris

Det er behov for mer lokalt produsert økologisk proteinfôr til enmagete dyr. Ulike råstoffer kan være aktuelle. NORSØK har utarbeidet en oversikt over hva som forgår av forsknings- og utviklingsarbeid om dette, relevant for norske forhold.

Skjermbilde 2022 03 08 Kl 08 55 57
Trykk på bildet og les hele studien

 

Det er et mål i økologisk landbruk å bruke 100 % økologisk fôr til enmagete dyr. For å kunne oppnå dette for enmagete dyr som gris og fjørfe er det behov for bedre tilgang på økologisk proteinfôr. Forbudet mot bruk av syntetiske aminosyrer i økologisk fôr forsterker utfordringene med å skaffe nok proteinfôr.

I økologisk drift er det krav om at minst 20 % av fôret til enmagete dyr skal være «fra egen virksomhet eller produsert i regionen». Denne andelen vil sannsynligvis øke i framtidige versjoner av regelverket. Dette gjør at proteinrikt fôr bør produseres mest mulig lokalt/regionalt.

Mulighet for økt norsk produksjon

Forskere i NIBIO har beregnet mulighetene for å dyrke proteinvekster i Norge. Det maksimale potensialet for å dyrke åkerbønne og erter på dagens kornarealer i Norge ligger på henholdsvis rundt 113 000 og 160 000 daa med de forutsetningene som er lagt til grunn i beregningene. Dette vil kunne gi grunnlag for å produsere rundt 20 000 tonn protein årlig fra belgvekster. Ved en mulig høy produksjon av olje- og belgvekster vil fortsatt hovedmengden av proteinet bli produsert av kornartene, men andelen produsert av olje- og belgvekster vil kunne øke til ca. 25 %. Ny prosesseringsteknologi kan gjør det mulig å utnytte mer av dette proteinet til mat.

I 2020 ble det dyrket om lag 48 000 daa med åkerbønner og erter i Norge. I åkerbønnedyrkinga er det de finske sortene Louhi og Sampo aktuelle. De er tidlige og passer til vårt klima, men de har imidlertid mindre frø og dekker noe dårligere enn sortene som har dominert de siste årene. Nå prøves også en ny finsk sort, Vire, som har veksttid mellom Louhi og Sampo.

Flere kilder til protein

Aktuelle proteinrike vekster kan være åkerbønne, lupiner, erter, oljevekster og i mindre grad soya. Flere av disse, bla. lupiner og soya, må varmebehandles før bruk til enmagete dyr. Vekster som jordnøtter, kikerter, mungbønner og sesamfrø er ikke aktuelle i vårt klima. Soya er et eksempel på vekster hvor nye sorter er nødvendig hvis dyrking skal bli mulig i nordlige strøk. I jakten på nye proteinvekster må en imidlertid ikke glemme at korn fortsatt vil være en viktig proteinkilde til enmagete dyr.

Andre råvarer til proteinrike fôrmidler kan være akvatiske fôrmidler eller insekter. Raffinerte produkter av flerårige vekster som gras/kløver med økt proteininnhold og gunstig aminosyresammensetning er også aktuelt. Proteinet fra disse kan utvinnes på ulike måter, bla. gjennom mekanisk og deretter termisk behandling eller fermentering. Råprotein- og mineralinnhold og fordøyelighet påvirkes av foredlingsprosessen.

Mange av alternativene produseres allerede i dag, blant annet muslinger og engvekster, men det fins utfordringer før de kan tas i bruk i praksis, bla. produksjonseffektivitet og -kapasitet og proteinsammensetning med tanke på bruk til enmagete dyr.

Stor forskningsaktivitet

På oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har NORSØK utarbeidet en kort oversikt over relevant forskning og forsøk om dyrking/raffinering av proteinråvarer til enmagete dyr i økologisk drift. De fleste prosjektene som omtales er spesielt rettet mot økologisk drift, andre ikke. Prosjektene er hovedsakelig innrettet mot nordiske og nord-europeiske dyrkingsforhold. Prosjekter som kun omhandler proteinfôr til drøvtyggere er i liten grad omtalt, men noen prosjekter er tatt med der proteinfôret er beregnet både på enmagete dyr og drøvtyggere. Prosjekter som omhandler dyrking av proteinvekster til mat er i liten grad tatt med. Det er imidlertid viktig å ta med i betraktning at avlinger med for dårlig matkvalitet gjerne blir omklassifisert til fôr.

Prosjektoversikten omfatter også ei litteraturliste hvor det er tatt med relevant litteratur utenom prosjektene som er omtalt.

Serikstad, G.L. 2021. Nasjonale/regionale proteinråvarer til enmagete dyr i økologisk landbruk. Kort oversikt over relevant FoU i Nord-Europa. Notat, NORSØK

Les mer

Battelli, G. m.fl. 2022. Cecal volatilome and microbiota profile of organic chickens supplemented with black soldier fly live larvae. Organic Eprints, id 44480

Blom, S. (red.) 2022. Ökad odling av baljväxter til livsmedel och foder - Möjligheter och utmaningar. Rapport 2022:07, Jordbruksverket

SLU Ekologisk produktion och konsumption 2022. Flera fördelar med larver til fjäderfä. SLU-nyhet 10.12.2022

Tahamtani, F.M. m.fl. 2021.Feeding live Black Soldier Fly larvae (Hermetia illucens) to laying hens: effects on feed consumption, hen health, hen behavior, and egg quality. Poultry Science, vol 100, nr 10, 101400

Tufte, T. & M.H. Inderhaug 2022. Meir norske proteinvekstar til fôr og mat. Rapport nr. 1-2022, AgriAnalyse

Wall, H. m.fl.2022. Proteinförsörjning av ekologiska fjäderfän. Jordbruksinformation 12 - 2022. Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no